Co to jest klej ?

Witam
Kupuj±c przek³adnie do MIG 280 w zestawie by³a malutka tubeczka zielonego
kleju do przyklejenia zêbatki na o¶kê silnika ,czy wiecie mo¿e co to jest za
klej i gdzie go mo¿na kupiæ w wiêkszej ilo¶ci ?
Pozdrawiam
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Micha³ K" snipped-for-privacy@poczta.internetdsl.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:d34bl4$4up$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Cze¶æ!
To jest Loctite 638. Wysylkowo mo¿esz kupiæ, np. tutaj
formatting link
Tomek
Reply to
invalid unparseable
braku dostêpu powietrza. Dziel± siê na silne, u¿ywane np. do wklejania zêbatek na osie (zwykle te dostêpne w sklepach s± czerwone - ró¿ne firmy to produkuj±), oraz s³abe, u¿ywane do blokowania po³±czeñ gwintowych (zwykle niebieski kolor kleju). Te ostatnie nie wi±¿± bardzo mocno. Maj± jedynie zabezpieczaæ przed samorozkrêceniem. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.