Czym kleic polistyren?

Chcia³em skleiæ krawêdzie obudowy z polistyrenu. Próbowa³em SuperGlue, Bison
do tworzyw (¶mierdzi jak Hermol), ró¿ne kleje termotopliwe w laskach, nawet
lutownicê i... nic. Jedynie ten Bison dobrze trzyma w doci¶niêtych
miejscach. Problem w tym, ¿e te krawêdzie s± do¶æ d³ugie (~30cm), w±skie
(~3mm) i nie za bardzo do siebie przylegaj±. Docin±æ siê nie da i pozostaj±
szczeliny (~0.5mm). Mo¿e kto¶ zna jaki¶ klej "wype³niaj±cy"?
TG
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Może ktoś zna jakiś klej "wypełniający"?
Witam. Wypełniające będą żywice epoksydowe. Próbuj Poxipolem, lepiej barwnym, i po dobrym odtłuszczeniu części - np. możliwie czystym alkoholem. Pozdr Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link
Reply to
Adam Sliwinski
Witam. Wype³niaj±ce bêd± ¿ywice epoksydowe. Próbuj Poxipolem, lepiej barwnym, i po dobrym odt³uszczeniu czê¶ci - np. mo¿liwie czystym alkoholem. Pozdr Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link

Koniecznie podaj nazwê ¿ywicy epoxydowej klej±cej polistyren ,koniecznie ! Sam nieraz potrzebujê .....
Reply to
Roh
Wypróbowa³em szary Poxipol - powierzchnia zmatowiona i odt³uszczona a i tak spoina odchodzi bez wiêkszych oporów. Dodatkowe kontrolne "paæki" rado¶nie odskakuj± przy lekkim wygiêciu - zatem odpada. TG
Reply to
invalid unparseable
:| Poxipolu i innych żywic używałem do wklejania elementów metalowych i było dobrze; nie próbowałem uzywać na polistyrem jako taki... Wniosek - nie uogólniać za wcześnie... mój błąd Pozdr Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link
Reply to
Adam Sliwinski
Dawno temu klei³em polistyren klejem zrobionym na na bazie TRI (trójchloroetylen - CICH=CCI2). By³ to dostêpny rozpuszczalnik i wywabiacz plam. Niestety zw±chali go "w±chacze" i zosta³ wycofany z handlu. Gdy chcia³em kleiæ styropian rozpuszcza³em jego skrawki w TRI do granicy rozpuszczalno¶ci, a nastêpnie smarowa³em bardzo cieniutko. £±czy³ po trwale po 2 - 4 sek. Powierzchnie d³ugie klei³em za pomoc± cienkiej blaszki, któr± wprowadza³em klej pomiêdzy rozchylone krawêdzie. Twardy polistyren smarowa³em bezpo¶rednio, nierozcieñczonym TRI i tak dociska³em. Powsta³y szew przypomina³ spaw termiczny. Po³±czenia by³y bardzo trwa³e i czêsto polistyren pêka³ poza szwem. Popytaj w pralniach chemicznych, jeszcze nie tak dawno by³ tam u¿ywany. Leszek
Reply to
Leszek
Witam, Zobacz tu:
formatting link
w sklepach budowlanych.
Pozdro. Darek
Reply to
DAREKRC
Witam, Zobacz tu:
formatting link
w sklepach budowlanych.
Pozdro. Darek
Reply to
DAREKRC
Google nakarmione "trójchloroetylenem" wyrzuca takie linki, ¿e strach sie baæ...
Wla¶nie czego¶ takiego szukam... Mo¿e jaki¶ klej ma to paskudztwo w swoim skladzie? TG
Reply to
invalid unparseable
Witam serdecznie.
Dowolny, budowlany klej w tubie. Taki jak do klejenia listew przypodłogowych.
Sebastian
Reply to
artmedia2WYTNIJTO
Tak - jest to ¶rodek faktycznie silnie truj±cy i toksyczny. Dlatego te¿ wycofano go z handlu, dawniej by³ w ka¿dym sklepie gospodarczym. Jednak w ilo¶ciach niewielkich i w pomieszczeniach wentylowanych szkodliwo¶æ jest znikoma.
Jest w sk³adzie kleju dostarczanym wraz z modelami do sklejania z Rosji. Byc mo¿e jest tam w handlu detalicznym. Kiedy¶ nasze rodzime (i to ró¿nych firm) modele do sklejania sprzedawane w CSH mia³y ten sam klej, podobnie jak modele produkowane w NRD. Leszek
Reply to
Leszek
I to na tyle skutecznie, ¿e nigdzie go nie ma. W sklepach chemicznych tylko siê g³upio u¶miechaj±, pralnie chemiczne te¿ siê do niego nie przyznaj±. Mo¿e jakie¶ inne pomys³y na ¼ród³o zakupu? TG
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik "Tomasz Gumny" <tgumny@@idn.org.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cuvscu$n9$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Mo¿e w POCh ( Polskie Odczynniki Chemiczne ) w Gliwicach. Kiedy¶ kupowa³em tam zwi±zki chemiczne których nigdzie indziej to nawet nie s³yszeli a tym bardziej mieli.
buwi777
Reply to
buwi777
U¿ytkownik "buwi777" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cv01ud$v$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Zapomnia³em dodaæ:
formatting link

buwi777
Reply to
buwi777
Swoją drogą, można próbować czystymi rozpuszczalnikami - w grę wchodzą toluen i ksylen tudzież ich mieszanki. Ponoć bardzo mocna spoina, nie wiem, osobiście nie próbowałem. Wada: konieczność pozostawienia miejsca klejonego pod obciążeniem najlepiej kilka dni, żeby rozpuszczalnik całkowicie wyparował... pozdr Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link
Reply to
Adam Sliwinski
...oczywiście można na bazie ww. rozpuszczalników, ścinków polistyrenu i ew. talku zrobić własny klej/wypełniacz/szpachlówkę, czy jak to jeszcze nazwać ;-) pozdr Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link
Reply to
Adam Sliwinski
Spotyka siê je gdzie¶ na co dzieñ, czy s± tylko w sklepach z odczynnikami? TG
Reply to
invalid unparseable
Witam Kleje polityren klejem wlasniej roboty.Opilki polistyrenu + rozpuszcalnik nitrocelulozowy.Przygotowanie kleju trwa a godzine.Trzyma ok. Pzdr. Mariusz
Reply to
EMEL
U¿ytkownik "Tomasz Gumny" <tgumny@@idn.org.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cv52es$1mi$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
A czy jestes pewny ze to jest polistyren? Nitro to powinno go rozpuszczaæ. Polistyren jest odporny na dzia³anie kwasów (z wyj±tkiem azotowego), zasad, wêglowodorów nasyconych, alkoholi, olejów mineralnych i ro¶linnych. Rozpuszcza siê w benzenie, toluenie, styrenie, tetrawodorofuranie, dioksanie, cykloheksanie, dwusiarczku wêgla i trichloroetylenie. Do klejenia polistyrenu stosuje siê 15% roztwór polistyrenu w trichloroetylenie (tri); czas rozpuszczania 4-6 godzin przy czêstym mieszaniu. W celu uzyskania elastycznej spoiny nale¿y dodaæ do kleju 2- 3%rozpuszczalnika nitro. Sklejone powierzchnie smaruje siê dwukrotnie, za ka¿dym razem odczekuj±c 30 min dla odparowania nadmiaru rozpuszczalnika. Nastêpnie dociska siê obie powierzchnie i utrzymuje pod naciskiem 2 godz. Pe³n± wytrzyma³o¶æ osi±ga siê po 24 godz. Zamiast tri mo¿na u¿yæ benzenu lub toluenu. W wielu przypadkach wystarczy zwil¿yæ rozpuszczalnikiem krawêdzie i w chwilê potem docisn±æ je. W sprzeda¿y znajduj± siê gotowe kleje. Z polistyrenu produkuje siê materia³y elektroizolacyjne, czê¶ci lodówek, naczynia, pojemniki, zabawki, galanteriê itp.
pozdr Pawe³
Reply to
invalid unparseable
Wszystkie - tylko kiepsko trzymaja :-(
A tu .. epoksyd, a potem dwa paski materialu na zakladke ..
J.
Reply to
J.F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.