jak docierać silnik elektryczny?

Jak dotrzeć nowy silnik elektryczny,podobno artykuł o tym zamieszczony był
kiedyś w Młodym Techniku.
Reply to
dreier3d
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.