Kalendarz z akcentem lotniczym - do pobrania

Parê osób pyta³o o taki kalendarz, wiêc zapraszam na moj± stronê. Pobraæ
mo¿na ok³adkê ;-) i kartê styczniow±. Reszta bêdzie publikowana sukcesywnie
przez ca³y rok.
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Jaros³aw Manek" snipped-for-privacy@isp.pl napisa³
Dziêki wielkie - kalendarz bardzo przyjemny. Drukowa³em na A4 i wychodzi ¶wietnie.
Pozdrawiam. Weso³ych ¦wi±t Narodzenia Pañskiego.
Reply to
Strzecha

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.