Kolor stosowany przez nasze wojska

Witajcie
Przesy³am do Was pro¶bê jak± otrzyma³em na ogólny adres PWM.
Pozdrawiam
R@dek
PS.
Proszê nie odpowiadaæ do mnie tylko na poni¿szy adres.
----- Original Message -----
From: piotr t snipped-for-privacy@polbox.com
To: snipped-for-privacy@modelarstwo.org.pl
Sent: Tuesday, September 09, 2003 9:11 AM
Subject: jaki kolor pojazdu
Dzieñ dobry
Zwracam siê z uprzejm± pro¶b± o fachow± radê.
Odrestaurowywujê motocykl K 750 z wózkiem bocznym (koszem).
Po odbudowie chcia³bym polakierowaæ go na wojskowy "zielony" kolor.
Jednak mam problem jak uzyskaæ barwê "zielon±" stosowan± dotychczas przez
nasze wojsko np. na samochodach ciê¿arowych, ¯ukach, Gaz-ach itp.
Nie chodzi mi o zieleñ wchodz±c± w sk³ad kamufla¿u, lecz tak± która by³a
(jest) stosowana do pokrycia c³ego pojazdu.
Uprzejmiê proszê o jakie¶ wskazówki w jakich proporcjach (procentowo) nale¿y
zmieszaæ i które kolory.
Z góry Dziêkujê
Piotr Tarnawski
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Mo¿e nie wiele ale pomoge i powiem ze ten kolor nazywa sie KHAKI. Si ja
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.