Marki dzisiaj...

Witam serdecznie. Dzisiaj pomimo niez³ego mrozu odwiedzili¶my lotnisko w
M,arkach - i malutkie zaskoczenie - nikogo nie zastali¶my. My¶la³em, ¿e po
biesiadowaniu przy sto³ach trochê ruchu nie zaszkodzi. ¯ó³ty Curier - osmax
10 , rozrusznik - i latanko bez problemu. Ostatni lot samolot przyp³aci³
z³amaniem ¶mig³a, ale pokonanie mrozu i radocha by³o wa¿niejsze.
Pozdrawiam
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Gratuluje i zazdroszcze :-) Ja otsypialem dzis zaleglosci a model czekal :-)
Udanych ladowan
Alex
Reply to
rcflight
Ja dzisiaj wychyli³em siê na 30 minutek na podwórko miêdzy bloki :) d³u¿ej nie mog³em wytrzymaæ na tym mrozie :D
PozdrOw SkazoO
Reply to
skazoo o2

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.