niewiem czy to ta grupa ale - latawiec

siema
córa mêczy³a mnie o latawiec wiêc jej zbudowa³em skrzynkê.
poszli¶my na pla¿e pobawili¶my siê trochê (mia³em tylko 220m holu - ale
posz³o wszystko)
problem siê zacz±³ przy ¶ci±ganiu go na ziemie
zdarzy³y siê dwa momenty kiedy latawiec zacz±³ pikowaæ i ledwo co go
wyci±gn±³em
za trzecim razem (by³ ju¿ jakie¶ 10m nad ziemi±) przydzwoni³ w piach i siê
rozsypa³
st±d moje pytanko - jak ¶ci±gacie latawce na ziemie ??
czy to jest zabawka jednorazowa ??
pozdro b.
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Boles³aw Jó¼wiak" <bolek_j snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ckm02k$prr$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Witam
Ja proponujê za¶ latawiec typu flowform. Jest on ca³kowicie z materia³u - brak stela¿u. Nie ma wiêc strachu, ¿e siê rozbije. Swój wzorowa³em na opisie ze strony
formatting link
mnie oko³o 70 z³ - tyle wysz³o za ortalion w 4 kolorach - kawa³ki o wymiarach 1,5m x 1 m oraz karabiñczyki i przelotki. W stosunku do orygina³u inaczej zosta³o wykonane szycie - wszystko na porz±dnych zak³adkach - nie ma szans nawet przy huraganie, aby siê co¶ rozesz³o :-)
Jedyny minus budowy latawca - to trzeba mieæ dostêp do maszyny do szycia i trochê wprawy.
Puszcza³em go we wrze¶niu jak by³em nad morzem - by³em pod niez³ym wra¿eniem. Stabilny lot i ... razem z ¿on± musieli¶my go ¶ci±gaæ z powrotem :-). Samemu by³o ciê¿ko - dratwa do krwi w¿yna³a siê w d³onie. Równie¿ ani razu nie by³o braku jakiejkolwiek sterowno¶ci podczas "l±dowania". Mimo wymiarów oko³o 1,3 m na 0,8 m ( w przybli¿eniu ) ma niesamowit± si³ê no¶n±- zw³aszcza przy trochê silniejszym wietrze. Mimo, ¿e puszcza³em go na podwójnej dratwie - nie odwa¿y³em siê wypu¶ciæ wy¿ej ni¿ na 50-60 m. :-) Po powrocie zaopatrzy³em siê w porz±dn± linkê - czekam teraz na silniejsze wiatry w Trzebnicy.
P.S. Mam kilka zdjêæ - jak jest kto¶ chêtny do zobaczenia jak to "cudo" wygl±da - to w wolnej chwili zeskanujê je i wystawiê na serwerze.
Pozdrawiam Piotrek
Reply to
Max
Gdy latawiec pikuje w dół, to popuść linkę, a swobodnie i bezpiecznie opadnie na ziemię.
Reply to
PiotrP
Dok³adnie tak Poprostu zluzuj hol ja swoim latawcem latam regularnie i siê nie rozsypuje ;) Pozdro Addriano
Reply to
Addriano
dziêki za rady - szczególnie dotycz±ce "techniki" latania :) - szkoda ¿e latawca ju¿ nie ma - nie wiem czy lepiej go naprawiaæ czy zrobiæ nowy ?? ma po³amane dwie listwy wzd³u¿ne (pozosta³e dwie popêkane) ale lata³ nie¼le
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.