Potrzebuje zdjêcia okrêtu ¿aglowego

Witam grupowiczów

wiem ze ta grupa g³ownie po¶wiecona jest modelarstwu lataj±cemu, ale chyab warto sie zapytaæ. Potrzebuje zdjêcie okrêtu ¿aglowego widok od przodu z prawej burty. czyli z prawej stron zdjêcia dziób oraz prawa burta ( lewa burta nie widoczna lub tylo lekko z pocz±tku) widoczny musi byæ ca³y okrêt (czubki masztu tez ;) ) Zdjêcie te musi byæ na bia³ym tle ( wszytko oprócz jachtu bia³e)

Je¶li kto¶ moze zrobiæ takie zdjêcie dzi¶ to bêde bardzo wdziêczny. Aha wymaga zgoda na publikacje na stronie www. Prosze o kontakt najlepiej przez grupê, podam adres na jaki zdjecie wys³ac. Aktualne: dzi¶ ;D

Reply to
..::Michal::..
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.