pytanie o odbiornik

Witam
Mam pytanie o odbiornik. W zwiazku z ty, ze zaczalem wchodzic w temat
modelarstwa w praktyce. Bedzie to na poczatem easy star.
Posiadam aparature graupnera x-412FM.
Potrzebuje odbiornik i tu wlasnie pytania:
1. podwojna czy pojedyncza przemiana jaki musi byc odbiornik
2. rozumiem, ze zwykly FM, a nie Qpcm
ale co np z takim REX 5+ Plus MPD, czy to MPD wyklucza ten odbiornik
link do opisu
formatting link
jakie kwarce powinienem kupic czy tylko graupnera, czy nie ma to znaczenia
czy też do nadajnika graupner a do odbiornika jakiś inny?
No to na razie tyle.
Z gory dziekuje za odpowiedzi, mozna rowniez na priv.
Pozdrawiam
Paweł
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
W podwojnej jest mniej zaklocen ale sa z reguly drozsze. Pojedyncza przemiana przewaznie uzywa sie do "tanszych" modeli.
Ogolna zasada jest taka ze taki sam kwarc co firma czyli w nadajniku Graupnera kwarc nadawczy Graupnera a w REXach kwarc Jeti choc dzialaja takze z kwarcami firmy Hitec ale oryginalne Jeti sa tansze :)
Jakub.
Reply to
Jakub_RC
Każda nowoczesna aparatura tzn nadajnik może pracować z dowolnym odbiornikiem jeśli chodzi o firmę ,typ przetwarzania sygnału czyli podwójna czy pojedyncza synteza a o tym decydują odpowiednie kwarce.Na podwójną syntezę jest inny komplet kwarcy a na pojedynczą inny.Ważne aby odbiornik był na tą samą częstotliwość co nadajnik.Podwójna synteza jest lepsza ponieważ bardziej odporna na częstotliwości pasożytnicze i lepszy zasięg a więc pewność zadziałania ale i cena wyższa i ciężar a pojedyncza też sprawuje się całkiem dobrze a radzę poszukać sobie odbiornika o sprawdzonym zasięgu i niskiej wadze bo przy budowie elektryka to jest walka z wagą ponieważ niema nadmiaru mocy jak przy silnikach spalinowych.Osobiście używam rex-07 dobra cena i waga a oczywiście są lepsze a i są gorsze, ale jak narazie nie zawiódł mnie.
Reply to
Marian
je¶li chodzi o kwarce to polecam t³umaczenie artyku³u o odbiornikach ACT na stronie
formatting link
formatting link

"...Nawet gdy niektóre firmy ci±gle jeszcze twierdz±, ¿e do ich odbiorników powinno siê u¿ywaæ wy³±cznie ich kwarców, mo¿na uznaæ to za próbê og³upiania klientów. Nasuwa siê tu porównanie z producentem samochodów, który by twierdzi³ ¿e do ich samochodów mo¿na u¿ywaæ tylko okr±g³ych opon, wiedz±c ¿e i tak wszystkie opony s± okr±g³e.
Wspó³czesne odbiorniki i tak zwykle maj± takie same wewnêtrzne systemy i te same uk³ady scalone. Dlatego te¿ wymagaj± takich samych kwarców. My zlecili¶my jednemu z przoduj±cych producentów kwarców pomiary wszystkich parametrów kwarców innych markowych producentów. Wyniki potwierdzi³y nasze przypuszczenia, ¿e podstawowe i istotne parametry we wszystkich kwarcach by³y identyczne..."
Reply to
mRqS
Misiu, Pomyliłeś syntezę z przemianą.Synteza częstotliwości to sposób uzyskiwania odpowiedniej częstotlliwości bez użycia kwarcu kanałowego.Przy programowaniu syntezy możemy uzyskać wszystkie kanały potrzebne do nadajnika bądź odbiornika o wysokiej stabliności.Wadą syntezy są jej szumy pogarszające parametry odbiornika.W przypadku odbiorników RC szumy te nie mają aż tak dużego znaczenia. A przemiana to stopień pcz po zmieszaniu sygnału o częstotliwości wejścia z oscylatorem dający wypadkową częstotliwość posrednią.Odbiornik z podwójną przemianą częstotliwości posiada 2 stopnie p.cz ( 455 kHz i 10,7 Mhz). Bywają też stopnie p.cz o innych częstotliwościach.W każdym stopniu są obwody rezonansowe i im jest ich więcej,tym odbiornik posiada lepsze parametry.(lepsza selektywność). Level snipped-for-privacy@highvip.com
Reply to
Level
Pozwolę sobie nie zgodzić się z takim stwierdzeniem.Kwarce są wzbudzane na częstotliwości podstawowej,a także na harmonicznej(overton). Zależy to od sposobu cięcia płytki kwarcowej.Choć układy odbiorników są podobne,to oscylatory kwarcowe są różne i róznie wbudzane są te kwarce.Dlatego nie zawsze można je zamieniać dowolnie.Czasami inny kwarc pracuje na takiej samej częstotliwości, jednak wychodzące napięcie w.cz z oscylatora jest za małe i moc nadajnika ograniczona.Brakuje zasięgu i .... frytki z modelu. Pozdrawiam Level
Reply to
Level
Użytkownik Level napisał:
chyba niepotrzebnie komplikujesz owszem jest jak piszesz ale tu mamy scisle wymagania odnosnie kwarcu pierwsza posrednia bodajze 10,7MHz druga bodajze 455kHz i tyle kwarc ma spelniac wymog pracy na czestotliwosci nosnej nadajnika minus pierwsza posrednia (sa jeszcze powielacze ale to archaizm, za duze, zbyt wrazliwe na drgania i nikt przy zdrowych zmyslach tego nie zastosuje) chyba ze producent w celu zlosliwego uzaleznienia konsumenta od swoich produktow wymysli inne posrednie co z kolei wymagaloby zbednej pracy umyslowej konstruktora a ci zwykle opieraja sie na notach aplikacyjnych producentow scalonych odbiornikow
Reply to
AlexY
To kompletne bzdury. Odbiorniki Multiplexa i Simpropa (to du¿e firmy powsta³e na d³ugo przed ACT) maj± pierwsz± posredni± 5,1 MHz, a odbiorniki Futaby, Graupnera, ACT maj± pierwsz± po¶redni± 10,7 MHz. To wyt³umacz mi Marku jakim cudem te kwarce pasuj± zamiennie do tych odbiorników ? A mo¿e geniusze z ACT wymy¶lili jaki¶ typ uniwersalnego kwarca. I kto tu "og³upia klientów " To tylko najprostrzy i naj³atwiejszy przyk³ad. który pozwoli ka¿demu, kto ma choæ elementarne pojêcie o zasadach dzia³ania odbiorników z przemian± (przesz³o 99 % odbiorników modelarskich) na zorientowanie siê, ¿e ten artykó³ to stek bzdur i "fachowcy" z ACT nie widzieli okr±g³ej opony. Jest jeszcze wiele innych parametrów kwarców, którymi sie one ró¿ni±. Konstrukcje odbiorników te¿ s± bardzo ró¿ne, co ka¿dy mo¿e ³atwo sprawdziæ otwieraj±æ odbiorniki ró¿nych firm.
Ewidentn± niedorzeczno¶æ tych swierdzeñ wykaza³em ju¿ wy¿êj. Ka¿dy mo¿e to z ³atwo¶ci± sprawdziæ próbuj±æ uruchomiæ odbiornik Multiplexsa z podwójn± przemiana stosuj±æ kwarc np. Graupnera do odbiornika z podwójn± przemian± . Je¿eli to co pisz± "fachowcy" z ACT w tym wspania³ym artykule tak polecanym przez wielu kolegów, to oczywi¶cie wszystko powinno zadzia³aæ. Przecie¿ ró¿nice to tylko og³upianie klientów i okr±g³e opony. Ca³y ten artyku³ jest zreszt± merytorycznie bardzo kiepski, tak jak i odbiorniki firmy ACT. Mia³em dwa DSQ8. Jeden by³ zepsuty od razu, dzia³ay tylko 4 serwa i by³ podatny na zak³ócenia. W drugim dzia³aja wszystkie serwa, ale jest bardzo podatny na zak³ócenia s±siedniokana³owe.
Micha³
Reply to
invalid unparseable
Dzięki za odpowiedzi ale w sprawie kwarcy dalej mam pustkę. Kogo słuchać? Kupić kwarc graupnera do nadajnika graupnera czy nie? W sklepie w Katowicach mogę sprawdzić działanie nadajnika przy zakupie kwarcy hiteca lub sanwy, ale z waszych wypowiedzi wyciągam wniosek, że to może działać tylko, że zasięg może się drastycznie skrócić Czy dobrze rozumuję?
Pozdrawiam Paweł
Reply to
invalid unparseable
Kup. Szczególnie do nadajnika. W sklepie nie da sie spraedziæ czy nadajnik pracuje porawnie z danym kwarcem. Chyba ¿e sklep ma dobry analizator widma , miernik dewiacji i mocy. A na pewno nie ma, bo to kosztowne przyrz±dy. Samo sprawdzenie zasiêgu nie wystarczy, zreszta w sklepie tego tez nie da sie zrobiæ. Wiec najlepiej kupic oryginalny kwarc. Najprostrzy model jest drozszy niz najdrozszy kwarc.
Micha³
Reply to
invalid unparseable
oscylatory
rozwiązaniem poprawnym.Weż dwa kwarce róznych firm z tego samego kanału i pomierz miernikiem częstotliwości w tym samym odbiorniku częstotliwość pracy oscylatorów.Jedne kwarce pracują w rezonansie szeregowym, inne w równoległym. Firmy stosują to specjalnie aby stosowac tylko ich kwarce.Na to nie ma lekarstwa.Ale skoro polecasz takie praktyki pytającemu,to pewnie niebawem zgłosi się do Ciebie po zwrot kosztów modelu. Level
Reply to
Level
Alex - i Level i Micha³ maj± w pe³ni racjê. Po pierwsze nie ma obowi±zku stosowania pierwszej po¶redniej 10,7 MHz i s± tacy co jej nie stosuj±. Po drugie tak jak ju¿ by³o napisane kwarce szczególnie w okolicy 20-40 MHz moga byæ na czêstotliwo¶æ podstawow±, lub 3-krotnie ni¿sz±. Wprawdze heterodyny (generatory lokalne) w odbiornikach w obu przypadkach pracuj± na tej samej czêstotliwo¶ci, ale uk³ad generatora, a szczególnie sprzê¿enie zwrotne moga byæ zupe³nie inaczej rozwi±zane. To mo¿e spowodowaæ, ¿e np. przy s³abszej baterii odbiornika generator zerwie drgania i model znajdzie siê na ziemi. Niestety mo¿e to byæ jego ostatnie l±dowanie. Dlatego nie mo¿na w odpowiedzialny sposób, szczególnie cz³owiekowi który siê na tym nie zna i jest na dok³adkê pocz±tkuj±cy powiedzieæ, ¿e mo¿e robiæ jak mu pasuje. Zasada jest prosta kwarc zawsze od producenta urz±dzenia do którego go wk³adamy. Wprawdzie sam sprawdzi³em, ze czasem prawid³owo dzia³±j± inne konfiguracje, ale mia³em dostêp do sprzêtu pomiarowego. W nadajniku Graupnera kwarc Hiteca dzia³a³, ale nie ka¿dy kana³ (a mo¿e nie ka¿dy kwarc). W MC-16 66 kana³ - kwarc Hitec wszystko by³o OK. Kiedy w³o¿y³em 71 nie zawsze zaskakiwa³ - czasem po w³±czeni nadajnika i odbiornika serwa wariowa³y i trzeba by³o wy³±czyæ i ponownie w³±czyæ nadajnik. Ten sam kwarc w MC-24 pracuje poprawnie. Ró¿nica pomiêdzy najdro¿szym, a najtañszym kwarcem to ok.50 PLN - czy warto ryzykowaæ?? A o artykule z ACT nie bêdê siê wypowiada³ - po co mam siê denerwowaæ - nigdy natomiast nie kupiê ich sprzêtu Pozdrawiam MarekB
Reply to
Marek B.
Użytkownik Level napisał:
no tu moje podejscie jest inne stosuje kwarc o danej czestotliwosci a nie o kanale bo nadruki mozna sobie zmieniac to co u jednego bedzie CH66 u innego moze byc CH65 i to rozumiem ale czestotliwosci rezonansu nie oszukasz, odrebna kwestia jest informowanie klienta o czestotliwosci kwarcu z danego kanalu w danej aparaturze. aha.. nie stosuje kwarcow w aparaturze (jeszcze, urzadzenie jest w fazie schematu i bedzie miec synteze) ale innych typach komunikacji radiowej.
Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.