Pytanko !!!

Witam
Mam do was takie pytanko. W sobotę oblatuję w końcu moją wilgę.
Rozpiętość 2030mm
długość 1540mm
masa startowa 4020g ( Z paliwem )
silnik OS MAX 6,5cm
Czy myślicie że to poleci ? Bo wydaje mi się trochę ciężkawe.
Zastanawiam się czy lepiej startować z ziemi czy może lepiej z ręki ?
Jak radzicie ?
Pozdrawiam
Tomek.
Reply to
Maveric
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Maveric" ...
Raczej poleci, ale dla w³asnej przyjemno¶ci i bezpieczeñstwa lotu warto by by³o mieæ wyra¼nie wiêkszy silnik. Zw³aszcza, ¿e ten OS 6,5 to pewnie mniej wysilona wersja LA, a nie FX.
Zdecydowanie sugerujê start z ziemi, a najlepiej z twardego pasa - beton, asfalt. Przy ma³ej mocy powiniene¶ startowaæ bardzo spokojnie daæ jej siê rozpêdziæ, podnie¶æ ogon, daæ siê rozpêdziæ, spróbowaæ poderwaæ, jak siê uda, to daæ siê rozpêdziæ na _minimalnym_ wznoszeniu.
I spodziewaj siê d³ugiego rozbiegu.
Musia³by¶ mieæ Herkulesa za pomocnika, ¿eby rzutem nada³ jej wystarczaj±c± prêdko¶æ pocz±tkow±.
Powodzenia,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.