[RC] Amatorska aparatura na 433 MHz - jest schemat i opis

Cze¶æ
Ostatnio na grupie pojawi³ siê w±tek o budowie aparatur (jak w temacie).
Dzisiaj bêd±c w Empiku przegl±da³em Elektronikê Praktyczn± 7/2003 i
znalaz³em tam opracowanie aparatury - 2 kana³y proporcjonalne + 2
nieproporcjonalne + 1 kana³ zwrotny. Uk³ad w.cz. zrealizowany jest na
gotowych modu³ach, reszt± steruje procesorek Atmela.
W numerze 8/2003 bêdzie dokoñczenie.
Je¿eli kogo¶ to interesuje, to polecam przestudiowanie tego czasopisma.
Wiêcej informacji nie mogê podaæ, gdy¿ tylko rzuci³em na ten artyku³ okiem.
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Dnia 07/24/2003 05:52 PM, Użytkownik Jastrząb napisał:
Chętnie popatrzę jak to robi konkurencja :) Swoją drogą "brzmi znajomo"
Reply to
Jakub Witkowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.