[RC] Gawron 280 = Gwiazdor

Cze¶æ!
Od samego pocz±tku mojej przygody z modelarstwem chcia³em siê zaj±æ
latad³ami RC. No ale w tzw. miêdzyczasie dosz³y makiety rakiet. "Niestety"
nie ma za du¿o czasu na robienie modeli RC, a mam tylko 2 kana³owego
szybowca i latam nim ju¿ od ponad roku. Oczywi¶cie umiem nim lataæ, jakie¶
tam kwargle ku ucieszy widzów wychodz± mi, pomimo tego ¿e nie mam lotek.
By³em zdecydowany na spalinkê na pocz±tku lipca tego roku. Kupi³em MVVS
2,5ccm i zamontowa³em go w instruktorskim szybowcu. Mimo moich usilnych prób
model nie chcia³ lataæ z silnikiem :o(, wiêc pozosta³o mi go ci±gaæ na holu
gumowym. To przegl±dzie ofert sklepów z Polski i zagranicy, po konsultacji z
Jerzym (dziêkujê!) w koñcu zdecydowa³em siê na kupno Gawrona 280 z zestawu
ARC firmy ModelMaking
formatting link
wersja druga. W cenie 308z³ jest
model posklejany (za wyj±tkiem kad³uba, którego 2 burty trzeba po³±czyæ za
pomoc± wrêg i poprzeczek), silnik Speed 280 Sporting, przek³adnia 4:1,
regler Jes-5 i ¶mig³o - nie pamiêtam wymiarów, ale du¿e :o). Dodatkowo jest
oszklenie kabiny i os³ona silnika wykonana z platiku a'la z butelki typu
PET. Zestaw wygl±da obiecuj±co. Kad³ub mam skoñczony (nieca³e 3 godzinki
spokojnej pracy z klejem sekundowym i poxipolem na wrêgê silnikow±). Japonka
w zestawie jest, wystarczy jej w sam raz na ten model. Podwozie to ko³a
piankowe na prêcie ~ fi 1,5mm, model posiada kó³ko ogonowe. Mocowanie p³ata
to guma ³±cz±ca dwie po³ówki skrzyda w kad³ubie oraz zestrza³y. Micro serwa
kupi³em od mojego instruktora. Za 2 sztuki HS-50 da³em 100 z³. Akku mam
8x750mAh Twicell NiMH. Odbiornik typu mini. Model ten dosta³em od ca³ej
familii po "zrzucie" na Gwiazdkê, ale dotar³ do mnie ju¿ w czwartek. Teraz
czekam do wtorku ¿eby go okleiæ, zamontowaæ osprzêt RC i w powietrze.
Odno¶nie jeszcze powietrza. Nasza modelarnia ma dostêp do duu¿ejjjj hali za
darmo conajmniej raz w miesi±cu - czego pozazdro¶ciæ nam mog± inne
modelarnie i modelarze. M³odzi robi± ju¿ sobie gumówki i szybowce na tê halê
a ja Gawrona :o).
ufff troszkê siê rozpisa³em ale to przez to przed¶wi±teczne roztargnienie
:o))))
Pozdrawiam, ¿ycz±c Weso³ych ¦wi±t, Szczê¶liwego Nowego Roku, du¿o czasu i
pieniêdzy na modele, wyrozumia³o¶ci ¿on/mam/dziewczyn/babæ (w³a¶ciwe
zakre¶liæ :o) ), ¿adnego bicia kretów, ¿eby czê¶ci od modeli plastikowych
nie chowa³y siê w dywanie oraz du¿o ZDROWIA, bo jakby nie patrzeæ ono jest
najwa¿niejsze :o)
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.