Re: DLG - Long Shot czy Grot

Loading thread data ...
Je¶li widzia³, to ju¿ wie doskonale czego lepiej nie kupowaæ ;)
OK, wspaniale
Nie mam miejsca na 1,5 m DLG i zupe³nie powa¿nie zastanawia³em siê nad 1m Bobolinkiem.
Co w nim z³ego? Fakty, fakty proszê, insynuacje i domys³y zostawmy specjalistom od szklanych kul
PMK
Reply to
PeKlesyk

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.