[spam] Model akrobata sprzedam

A w³a¶ciwie s± 2 sztuki . Jeden gotowy do lotu , rozp 1600 mm , silnik z
rur± - 5 cmm , pe³ne wyposa¿enie radiowe ( bez nadajnika) , cena 971 z³ .
Drugi wykonany w 97% ( pozosta³o malowanie i zamontowanie wyposa¿enia ) rozp
1600 , przygotowany pod silnik 10 cmm , cena 455 z³ . Zainteresowanym
prze¶lê zdjêcia . Je¶li masz dodatkowe pytania dzwoñ 0 601 37 55 44 . Modele
s± do ogl±dniêcia w Warszawie.
Janusz
Reply to
kugel
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.