[spam] Nowe oryginalne serwa GWS

Witam,
Niezainteresowanych proszê o wybaczenie mi grzechu ciê¿kiego, jakim z
pewno¶ci± jest promowanie swojej sprzeda¿y na grupie dyskusyjnej.
Zainteresowanych zapraszam na Allegro do zakupu nowych serw GWS po cenach,
jakich nie ma ¿aden sklep w Polsce (niech mnie kto¶ upomni, je¶li siê mylê).
formatting link
?item=31594091
formatting link
?item=31594930W przygotowaniu równie¿ sklep internetowy.
Pozdrawiam,
Marcin Sommer
formatting link

Reply to
Marcin Sommer
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.