Stronka - wybacznie za spam

niedawno uruchomi³em stronkê i prosi³bym was o pomoc, a mianowicie w jej
rozbudowie, interesujê siê modelarstwem RC pojadów ziemnych ( samochodów)
je¶li macie jakie¶ wskazówki dla pocz±tkuj±cych i wogóle od czego zacz±æ to
chcia³bym zamie¶ciæ to na stronie
formatting link

Za pomoc dziêkuje cze¶æ
P.S. Raz jeszcze wybaczcie za spam
Reply to
Piotr
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.