Norma PN-80/N-04000

Czy mo¿e kto¶ zna stronkê w internecie gdzie znajdê ta normê?
mk
Reply to
mk
Loading thread data ...
A ja bezskutecznie zawsze norm szuka³em.... ¼le szuka³em, czy maszynowych jak na lekarstwo? Budowlane jakie¶ czasem znajdowa³em i inne, które potrzebne mi nie by³y.
A swoj± drog± - drogie te normy jak na studenta. Na szczê¶cie s± w bibliotece.
Reply to
Jose
Ponieważ nikt nie jest obowiązany do publikowania ich za friko.
Przeczytaj
formatting link
że to coś pomoże.
KAcper
Reply to
Kacper Perschke
Gorzej - PKN dostalo prawa autorskie do norm i nikomu nie wolno bez oplacenia praw..
Natomiast mozna sie domagac tytulem dostepu do informacji publicznej.
J.
Reply to
J.F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.