www.modelarstwo.prv.pl - zapraszam!

Witam Wszystkich!
po bardzo d³ugiej przerwie postanowi³em ponownie zaj±æ siê stron± o tematyce
modelarskiej. Strona powraca w zupe³nie nowej koncepcji oraz szacie
graficznej. Póki co zasób materia³ów jest raczej skromny, ale ca³y czas
pracujê nad nowymi i mam nadzieje, ¿e równie¿ przy Waszej pomocy, w
nied³ugim czasie ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie. Tymczasem zapraszam do
przegl±danie tego co jest.
Pozdrawiam serdecznie,
Tomek
Reply to
Vex
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.