Futaba FC-18 nadajnik sprzedam.

Futaba FC-18 nadajnik sprzedam.Jestem drugim w³a¶cicielem,przedtem lata³a w
helikopterze, ja u¿ywa³em jej w akrobacji.Sprzedajê,gdy¿ przechodzê na
FC-28.Zainteresowanym pode¶lê zdjêcie,aparatura jest bardzo
zadbana,sprzedajê sam nadajnik z akumulatorami i kwarcem 80 kana³.Wiêcej
informacji pod 032-4198818 lub snipped-for-privacy@go2.pl
Reply to
andik
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.