futaba 18 fc plus

Witam
ci±gle mam problem z okre¶lenie przyczyn z³ego zasiêgu ;
Mam aparaturê futaby model 18 FC plus i dzi¶ ³ata³em modelem z odbiornikiem
rex 7 MPD i po oddaleniu o jakie¶ 500 m str±ci³em panowanie nad modelem i
......kret . Nadajnik by³ sprawdzany wali oko³o 0,5 W w antenê . Jak ³ata³em
na odbiorniku Futaby PCM to chyba wszystko by³o Ok . Co sadzicie o jako¶ci
odbirnikow rex MPD ? zostawi³em nadajnik w³±czony i jak podszed³em do modelu
to serwa mia³y trzepaczkê .
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eqa214$nnb$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Mam Rex'a 5 MPD i póki co nie mia³em z nim problemów. U¿ywa³em go z nadajnikiem Multiplex'a i w odbiorniku wsadzi³em tak¿e kwarc odbiorczy Multiplex'a, ale s³ysza³em kiedy¶ o podobnych problemach jak Twoje i rozwi±zaniem by³o zakupienie oryginalnego kwarcu odbiorczego JETI. Mo¿esz spróbowaæ...koszt niewielki rzêdu 20-paru z³. Wcze¶niej jednak sprawd¼ czy np. antena siê "nie skróci³a" albo mo¿e odlutowa³a/wyrwa³a z p³ytki?
Reply to
Vex
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eqa214$nnb$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Moze antena jest maskowana przez kable serw/popychacze/elementy konsrukcji (zwlaszcza weglowe)?
Reply to
Ladziak
Witam kwarc Jeti i to model styro i nic nie maskuje anteny . Mam jeszcze rex 5 MPD ale z nim jest mniej k³opotów czasem mu odbija na naszym lotnisku . Czy kto¶ u¿ywa futaby ? Marek S
Reply to
Marek S

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.