NOWA STRONA O RC

Witam. chcê zaprosiæ wszystkich na moj± now± stronkê o modelarstwie RC
formatting link
Reply to
Profil1
Loading thread data ...
Ach i jak zwykle nowe forum... :-| Pozatym strona jest praktycznie pusta...
Co za duzo to i...
Pozdrawiam,
Reply to
Doman
sie reklamowac
Armand
Reply to
Armand Olejko
Zastanawia mnie systematyczno¶æ z jak± têpisz inne przedsiêwziêcia. Masz w tym jaki¶ cel czy to jest twoje hobby?
BTW. Za tak± krytykanck± dzia³alno¶æ na forum Alexa by¶ z niego wylecia³. Po raz drugi nawiasem mówi±c. Podwójna mentalno¶æ.... ?
Reply to
invalid unparseable
Poprosze o przyklad? I gdzie ta systematycznosc? To jest pierwszy raz kiedy otwarcie napisalem ze mam juz dosc nowych for. Ja tepie? Blagam nie rozsmieszaj mnie, ty jestes na NIE, a moze po prostu czujesz sie niedowartosciowany?
Wogole smieszny jestes, sam tempisz nowe przedsiewziecia a samemu je tworzysz. Tj. tepisz innych a swoje popierasz.
Nie wylecialbym. Czuje tu glos potempionego zza swiatow, uuu.... straszne, lol!
Teraz zadaj sobie pytanie o wieszczu madrosci co Ci po tym poscie przyszlo?
Reply to
Doman
No w³a¶nie. Otwarcie.... Ale nie chce mi siê szukaæ.
Mylisz siê. Nie "tempiê" tylko têpiê i nie przedsiêwziêcia tylko sposoby ich realizowania a to jest ró¿nica. Bo nie liczy siê tylko cel ale równie¿ i sposoby jego realizacji. Cel NIE u¶wiêca ¶rodków.
Oczywi¶cie, ¿e swoje popieram. Wyobra¿asz sobie tworzenie czego¶ jako hobby czego siê tworzyæ nie chce? Du¿o ³atwiej jest popieraæ w³asn± twórczo¶æ ni¿ cudz±, choæby tylko z tego wzglêdu ¿e samamu sobie nie trzeba przyklaskiwaæ (choæ chcia³oby siê napisaæ du¿o dosadniejsze okre¶lenie).
My¶la³em, ¿e uzyskam odpowiedz na pytanie, bo to bylo pytanie. Nie zauwa¿y³e¶? Ale do personalnych ataków ju¿ siê przyzwyczai³em. Nie robi± na mnie wra¿enia ;) Musisz bardziej siê postaraæ.
Reply to
invalid unparseable
I jeszcze jedno, piszesz -wczesniej- ze nowe fora sa ok(to chyba kazdy wie czemu masz takie zdanie) jednak przyznajesz ze rozdrabniaja informacje. To jak jestes za czy przeciw?
Twoj cytat: "Masz ca³kowit± racjê. Nowe fora dziel±, rozdrabniaj± informacjê i zwiêkszaj± wysi³ek potencjalnych uzytkowników na odszukanie informacji. Mówi³e¶ o podziale informacji a powiniene¶ jeszcze powiedzieæ o podziale modelarzy na u¿ytkowników jednych for, tylko podgl±daczy (z ró¿nych powodów) innych i pe³noprawnych uczestników spo³eczno¶ci wszystkich for.
Pytanie jednak pozostaje takie. Od jakiego momentu, jakiej liczby for, informacja i modelarze s± ju¿ podzieleni a od jakiej jeszcze nie? Bo widzisz. Dla mnie, dwa fora to ju¿ podzia³, niewygoda i w ogólnym rozrachunku strata dla ¶rodowiska modelarskiego. Nie protestowa³e¶ przy podziale na 2 to rozumiem, ¿e dzielenie ci nie przeszkadza. Wiêc i kolejne forum nie powinno przeszkadzaæ. No chyba ¿e dziwisz siê kolejnemu forum z innych powodów..."
Pisales tez ze mozeby tak polaczyc dwa fora. lol...
Macisz, macisz jak cholera - oczywiscie to moja opinia :-)
Cypis, moze gdybys troche wyluzowal a nie walczyl pod gorke, pod wiatr i to na skarpie - bezcelowo. To dalbys sie lubic ;-)
Pozdrawiam bez urazy,
Reply to
Doman
Tak, TU sie zgodze.
To nie byl personalny atak - nic do Ciebie nie mam, no... procz nieodpowiedzianego majla(kiedys...).
Niestety/stety ty tez ;-)
Pozdrowionka,
Reply to
Doman
A gdzie ja piszê ¿e jestem za podzialem informacji? Ja siê dziwiê, ¿e tobie to przeszkadza. A fakt ¿e gromadzê informacje w innym miejscu jest równie¿ podzia³em. Podzia³ to gorsze rozwi±zanie ni¿ ³±czenie. Ale podzia³ informacji jest i tak lepszy ni¿ jej ca³kowity brak. Dlatego zaanga¿owa³m siê w inny "projekt".
Ty siê lepiej zastanów dlaczego apel ³±czenia for pozosta³ bez odpowiedzi.
Ja siê dajê lubiæ. Tylko, ¿e nie ka¿dy mnie lubi. No ale nie wymagam.
Reply to
invalid unparseable
Ja napisalem wprost przeciwnie i podzial mi przeszkadza.
Oj, ja dobrze wiem dlaczego.
Chyba EOT, bo to OT totalny, choc przynam ze fajny ;-)
Reply to
Doman
A co na tej sronie jest o RC ?? Ja tu nic nie widze doslownie NIC.
Reply to
andropow-onet

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.