Nowa strona modelarzy

Uprzejmie informuje, ¿e zosta³a uruchomiona nowa strona dla modelarzy z
Wroc³awia i okolic. Jest te¿ forum dyskusyjne.
Zapraszam wszystkich do wymiany informacji i do¶wiadczeñ w zakresie naszego
hobby.
Strona jest dostepna pod adresem:
formatting link

Reply to
com
Loading thread data ...
U¿ytkownik "com" snipped-for-privacy@home.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Nie wiem moi panowie, ale co¶ chyba nie dzia³a tak jak powinno, Wszed³em na strone i z punktu sugestia,¿ebym sie zarejestrowa³ - a przepraszam w jakim celu? Chcia³em tez obejrzec film ,który zamie¶cili¶cie i tez nic z tego bo rejestracja - nie jest to lekk± przesad± ?
Reply to
Jerzy
Podzielam spostrzeżenie Jerzego. Dlaczego "stawiacie" kolejne forum o tematyce modelarskiej? W skarajnych przypadkach może dojść do tego, że każdy kto potrafi - mniej lub bardziej - obsłużyć wizardy instalacyjne urządzeń bazodanowych i FrontEndów do nich, może szybko zbudować S_W_O_J_E ..., np. forum. Na pozór wydaje się wszystko OK.
Ja jednak widzę pewne zagrożenie. Otóż, trudno jest mi wyobrazić sobie sytuację, w której Wasza wiedza, jaką zapewne będziecie gromadzić, byłaby dostępna wyłącznie po spełnieniu wymagań Waszego systemu autoryzacji, a np wiedza i doświadczenie Kolegów z Tarnowa po "pokonaniu" autoryzacji tarnowskich, czy nowotarskich dla mojego środowiska modelarskiego ;o) i tak właściwie można w nieskończoność, zależnie jednak od przyjętego poziomu niejednorodności społeczności (w tym przypadku modelarskiej)
Powyższe może stać się rzeczywistością, jeśli na etapie projektowania i specyfikacji wymagań systemowych, nie zostaną uwzględnione takie zjawiska jak nadmiarowość (redundancja) czy też zjawisko zagubinej informacji, a co za tym idzie, również konieczność przeprowadzenia starannej oceny efektywności i funkcjonalność -powstającego mniej lub bardziej świadomie- globalnego_modelu_danych.
Pozdrawiam serdecznie, Gustaw Mądry
com napisał(a): > Uprzejmie informuje, że została uruchomiona nowa strona dla modelarzy z > Wrocławia i okolic. Jest też forum dyskusyjne. > Zapraszam wszystkich do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie naszego > hobby. > Strona jest dostepna pod adresem: >
formatting link
Sławomir >
Reply to
Teresa Mądry
.........
Cytat prawie jak z jakiego¶ opracowania naukowego :D Chyba trochê tu jednak niepasuje.
OK - ja to (znaczy inicjatywe kolegów z wroc³awia) widzê tak: serwis gdzie ch³opaki maja siê umawiaæ na latanie i wymieniaæ informacje dotycz±ce miejsc i zasad wspó³pracy miêdzy wieloma grupami lataj±cymi w ich okolicy. My¶lê, ¿e forum "hobby" jest niejako na dok³adkê i nie stanowi g³ównego celu tej strony. Dobrze oceniam intencjê twórców?
A system logowania to nieod³±cznik forum...
Reply to
krall
Chcesz powiedzieć, że Koledzy z Wrocławia wykonali "dokładkę" i w dodatku z "nieodłącznikiem" ? Nie sądzę, aby Twoja ocena była trafna ;o)) Zapewniam Cię jednak, że przepływ informacji to dzisiaj szczególnie skomplikowana i istotna dla nas sprawa. Uważam więc, że trochę technicznej nomenklatury nazewniczej jest niezbędne -autor forum zapewne potrafi ją czytać.
Pozdrawiam, Gustaw
krall napisał(a): > ......... >> starannej oceny efektywności i funkcjonalność -powstającego mniej lub >> bardziej świadomie- globalnego_modelu_danych. > > Cytat prawie jak z jakiegoś opracowania naukowego :D > Chyba trochę tu jednak niepasuje. > > OK - ja to (znaczy inicjatywe kolegów z wrocławia) widzę tak: serwis gdzie > chłopaki maja się umawiać na latanie i wymieniać informacje dotyczące miejsc > i zasad współpracy między wieloma grupami latającymi w ich okolicy. Myślę, > że forum "hobby" jest niejako na dokładkę i nie stanowi głównego celu tej > strony. > Dobrze oceniam intencję twórców? > > A system logowania to nieodłącznik forum... >
Reply to
Teresa Mądry
U¿ytkownik "Teresa M±dry" snipped-for-privacy@neostrada.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f0qqhv$90u$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Nawet nie próbuje w³±czaæ siê do dsykusji , ale na mi³y Bóg - gdzie tu strona ? przy czym >technicznej nomenklatury nazewniczej < "nomenklatura " to nazewnictwo , s³ownictwo, mianownictwo - |Kpaliñski strona 355 S³. Wyr.Ob i Zwr.Obcojêz. PWN 1989 - no wiêc cos tu nie têdy -wystarczy³o "nomenklatury technicznej " i koniec
Reply to
Jerzy
Jerzy napisał(a):
Oczywiście, masz rację, dziękuję za zwrócenie uwagi. Gdzieś jeszcze pokutuje to potoczne: "nomenklatura nazewnicza" ;o)
Pozdrawiam, Gustaw
Reply to
Teresa Mądry
Cześc Panowie proszę bez filozofowania !!! Grupa modelarzy z Wrocławia załozyła swoją stronę, i bardzo dobrze. Ktoś wykonał jakąś pracę, włożył w to swoją pasje, chce dzielić się nią z nami, nie przeszkadzajcie, nie zniechęcajcie, sami dojdą do tego że logowanie, aby obejrzeć na ich stronie filmik czy jakieś zdjęcia jest zbędne. Cieszmy się że będą jakieś informacje z tamtego rejonu Polski Pozdrawiam Jaro
Reply to
Jaro
U¿ytkownik "Jaro" snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
O rany ! popieram cie w ca³ej rozci±g³o¶ci . Ja te¿ ciekaw bêd±cy wie¶ci z Wrocka wszedlem na strone - a to sie okaza³o forum i tyle .I to jest merituum sprawy . A te inne dywagacje wcale nie dotycz± zamys³u tworców , a sa wymian± pogl±dów miêdzy dwoma osobami /niejako przy okazji/ . Czy¿ nie mo¿emy sie porozumieæ czytaj±c s³owo pisane ?
Reply to
jerzy
U¿ytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomoœci news:f0nkaf$cs7$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Witam. Jako wspó³sprawca ca³ego zamieszania czujê siê wywo³any do tablicy. Tak jak S³awek napisa³, strona generalnie jest przeznaczona dla modelarzy z Wroc³awia i okolic, ale nie chcemy siê alienowaæ od reszty braci modelarskiej, wiêc co Ci szkodzi siê zarejestrowaæ?
PS. Napisz ewentulanie na priv jakie funkcje Twoim zdaniem powinny byæ dostêpne dla goœci.
Reply to
Bartek
U¿ytkownik "Teresa M±dry" snipped-for-privacy@neostrada.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f0obhl$pdd$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Hmmm. Dosz³o do ma³ego nieporozumienia. Nie jest to "kolejne forum modelarskie", lecz serwis wymiany informacji miêdzy modelarzami z Wroc³awia i okolic, który tak¿e w swojej funkcjonalno¶ci zawiera forum.
W ¿adnym wypadku nie chcemy tworzyæ nowego ogólnopolskiego forum modelarskiego. Absolutnie nie zamierzamy gromadziæ tu wiedzy na wzór forów ogólnopolskich takich jak modelarstwo.org.pl, forum Alexa czy szabatowski.com, ani tym bardziej z nimi konkurowaæ. Ten serwis z za³o¿enia ma mieæ charakter lokalny z zasiêgiem najwy¿ej pokrywaj±cym obszar Dolnego ¦l±ska, lecz oczywi¶cie nie chcemy siê alienowaæ od reszty braci modelarskiej.
Tu w pe³ni siê z Tob± zgadzam. Wiedza, w jakiejkolwiek postaci by ona nie by³a podana, w naszym serwisie jest dostêpna dla niezarejestrowanych u¿ytkowników (ka¿dy mo¿e przegl±daæ wszystkie fora). Restrykcje jedynie dotycz± niektórych funkcjonalno¶ci, jak np. pobieranie plików, przegl±danie statystyk, czy tak oczywiste jak wypowiadanie siê na forum i z pewnych powodów na razie nie chcemy tego zmieniaæ. Byæ mo¿e z czasem udostêpnimy te najbardziej potrzebne funkcjonalno¶ci niezarejestrowanym u¿ytkownikom.
Nie chcê tu aby dosz³o do takiej sytuacji jak opisujesz, ¿e ka¿de "ko³o" modelarskie posiada swoj± w³asn± wiedzê, któr± nie dzieli siê z innymi. Wrêcz przeciwnie - chcemy siê dzieliæ wiedz± (st±d fora mo¿e czytaæ ka¿dy) i nie wiedzê w tym nic z³ego. Ale tak¿e chcemy, aby informacje wymieniane w jego ramach mia³y przede wszystkim charakter lokalny.
Sprawy wspólne dla ca³ej dziedziny modelarstwa mo¿na przecie¿ poruszaæ na ww. forach ogólnopolskich.
Masz racjê, ¿e zachodzi tu zagro¿enie redundancji wiedzy, ale przy troszkê innych za³o¿eniach, ni¿ my siê kierujemy. Jeszcze raz - serwis ma charakter lokalny. Sprawy o charakterze, które dotycz± wszystkich modelarzy w Polsce (i nie tylko) lepiej jest poruszaæ na forach ogólnopolskich.
Jeszcze troszkê o genezie samego serwisu - grupa wroc³awiskich modelarzy postanowi³a zrobiæ porz±dek na lotnisku (tablica kana³ów, nowy regulamin, ustalenia itp.) - m.in. w³a¶nie do tego jako narzêdzie powsta³ ów serwis - serwis wymiany informacji _lokalnej_. Liczymy,¿e siê on rozwinie i bêdzie popularnym kana³em wymiany informacji w¶ród dolno¶l±skich modelarzy.
Dziêkujê Tobie i Jerzemu za zg³oszone uwagi.
PS. Swoj± drog± to tak sobie my¶lê - jak piêknie by by³o gdyby doprowadziæ do fuzji for Alexa, Szabatowskiego, modelarstwo.org.pl - takie polskie rcgroups :-)))
Reply to
Bartek
U¿ytkownik "krall" snipped-for-privacy@SpAMAkartuzy.com.pl> napisa³ w wiadomoœci news:f0qn8f$4hk$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Dok³adnie o to chodzi...
Reply to
Bartek
U¿ytkownik "jerzy" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomoœci news:f0s42q$3je$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
D³ugo szukaliœmy w³aœciwego narzêdzia do tego aby stworzyæ t¹ stronkê i obecne okaza³o siê optymalne. A forum to tylko jedna z funkcjonalnoœci. Generalnie ma to byæ portal - do publikowania wa¿nych informacji, i forum - jako platforma wymiany pozosta³ych infromacji. Zaznaczam - forum jest tu tylko narzêdziem, du¿o wa¿niejszy jest sam proces komunikowania siê.
Reply to
Bartek
U¿ytkownik "Jaro" snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Udostêpni³em w postach linki do filmów dla niezarejestrowanych. Muszê siê jeszcze dobraæ do konfiguracji forum, aby ca³y dzia³ download udostêpniæ dla niezarejestrowanych.
Reply to
Bartek
Bartek pisze: .................
..................
W pewnym sensie ten ruch się odbywa. Po fantastycznym starcie i wielu fajnych inicjatywach nadmierne i bezsensowne moim zdaniem ograniczenia podcięły skrzydła forum Alexa.
Koledzy z PFM wyciągnęli wnioski z założyli społeczność opartą na lepszych IMO regułach, co zaowocowało szybkim wzrostem znaczenia PFM.
Forum PWM pozbawione wpływu uczestników na infrastrukturę stale się marginalizuje w zakresie modeli RC i jego ostatnią zaletą jest kilku wybitnych modelarzy, którzy udzielają się wyłącznie na tym forum. Jeżeli tych 5-6 osób z PWM dołączy do PFM i zrobi to jeszcze kilkanaście osób z forum Alexa, proces konsolidacji będzie zakończony.
Czego w zasadzie należy sobie chyba życzyć, choć z drugiej strony nie ma to jak trochę konkurencji.
Reply to
Krzysiek "kojot: Choroszko
hmmm... Wiem co to jest PWM ale co to jest PFM?
A tak z innej beczki. Wkurza mnie to ze aby czasem przeczytac jakies forum dyskusyjne trzeba sie logowac. W ten sposob wiele ciekawych artykulow i wypowiedzi staje sie niedostepnych i trudnych do znalezienia bo popularne wyszukiwarki nie przebija sie przez ocr'owe zabezpieczenia. Czyzby administratorzy z zapalem moderujacy grupy byli tak pazerni na zgromadzone tam artykuly? Dla mnie to nieporozumienie.
pozdrawiam Daniel
Reply to
ami.n
snipped-for-privacy@wp.pl pisze: .......to jest PWM ale co to jest PFM?
Polska Witryna Modelarska
formatting link
Forum Modelarskie
formatting link
A jakiś przykład z naszego podwórka? Oprócz bardzo lokalnych społeczności (np. lotniska, kluby, gdzie ten wymóg jest logiczny) nie znam takiego polskiego forum.
Reply to
Krzysiek "kojot: Choroszko
Witam,
Fuzja jest bardzo ciekawym pomysłem :) Chciałbym, żeby w polskim Internecie było jedno, góra dwa polskie fora, bez żadnej grupy dyskusyjnej (na której nie ma moderowania). Tworzenie nowych miejsc do dyskusji o modelarstwie lotniczym RC to absurd. Oprócz wymienionych miejsc mamy jeszcze np. forum EP Heli.
Co do RC Groups to nie jest to przecież jedyne znaczące angielskojęzyczne forum RC. Są jeszcze inne duże fora: RC Universe, śmigłowcowy RunRyder, należący do RCU WattFlyer, forum Flying Giants.
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
Bartek napisał(a):
Bartku, marzenia się spełniają. Koledzy powyżej przedstawili najważniejsze elementy wstępnej specyfikacji, mamy wolny rynek -również tu ;o)), który charakteryzuje to, że zwyciężają na nim nie ci, którzy starają się przewidzieć jego zachowania, ale ci, którzy go kształtują.
Jeśli masz wystarczająco przestrzeni dyskowej ;o) i udźwigniesz odpowiedzialność, to myślę, że możesz liczyć na wielu z nas. Jeśli się zdecydujesz, proponuję otwórz dyskusję tak, abyś w swoim projekcie uwzględnił jak najwięcej istotnych spostrzeżeń pochodzących od wszystkich zainteresowanych.
Możesz w ten sposób doprowadzić do takiej "naturalnej" fuzji, ale tylko wtedy, gdy zalety Twojego forum wyjdą naprzeciw oczekiwaniom przyszłych udziałowców ;o)
Pozdrawiam i powodzenia, Gustaw
Reply to
Teresa Mądry

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.