[plastik] Plany budowy

Witam.
Potrzebne mi s± plany budowy do modeli Academy: Fw-190 A/F i F4F-4 Wildcat.
Je¿eli kto¶ ma i nie sprawi mu najmniejszego problemu wys³anie mi skanu to
bêdê niezwykle zobowi±zany.
Pozdrawiam, Pit, p.suska[ma³pa]wp.pl
Reply to
Piotr Suska
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.