Przeponowe naczynie wzbiorcze - praktyka

Czołem. Praktycy od CO pomóżcie.
Ile może wynosić realny czas eksploatacji przeponowego naczynia
wzbiorczego w instalacji CO/CWU w mieszkaniu ? U mnie *po 10 latach*
pojawiły się spadki ciśnienia w szczelnej instalacji a po dopełnieniu
nadmierne skoki ciśnienia skutkujące upuszczaniem wody przez zawór
bezpieczeństwa. Nie wiem czy 10 lat bezawaryjnej eksploatacji naczynia
to dużo, mało czy w sam raz :> Na razie dobiłem nieco ciśnienia
powietrza pompką, obserwuję układ i jest OK, ale obawiam się że naczynie
jest do wymiany. I tu drugie pytanie: DTRka kotła podaje tylko pojemność
naczynia, nie ma typu, producenta ani wymiarów. Googiel milczy. Naczynie
ma kształt dysku i montowane jest pionowo wewnątrz kotła. Jeżeli nie
znajdę nic, co się zmieści na miejsce starego naczynia, mogę chyba
zamontować naczynie podobnej pojemności na zewnątrz ?
Reply to
PeJot
Loading thread data ...
Dnia Sat, 01 Dec 2012 18:10:50 +0100, PeJot napisał(a):
Jak sie patrze na rurki w swoim starym samochodzie ... w sam raz.
J.
Reply to
J.F.
W dniu 2012-12-02 17:49, J.F. pisze:
Marna pociecha. Producent kotła ( chaffoteaux & maury ) został wchłonięty przez kogoś innego, nawet nie wiem kto sprzedaje części do tego modelu ( Elexia Comfort ).
Reply to
PeJot
W moim piecu Bosch/Junkers, po mniej więcej 10 latach, stało się to samo. Takie same objawy - spadek ciśnienia, a po dopuszczeniu wody do wymaganego ciśnienia, zadziałał zwór bezpieczeństwa. Wymieniłem całe naczynie wzbiorcze (wewnętrzne, w kształcie dysku). Jak się potem okazało, nie trzeba było wcale wymieniać całego naczynia. Wystarczyło tylko wymienić zaworek w części zawierającej powietrze pod ciśnieniem, bo membrana i cała reszta naczynia była sprawna. Zaworek (podobny jak wentyl w oponie) często koroduje od wilgoci, która wytrąca się z powietrza pod ciśnieniem. PP
Reply to
Swift
W dniu 2012-12-04 17:07, Swift pisze:
Rozumiem że wkładka zaworowa daje się zamienić na samochodową. Nic to, po dobiciu ciśnienia powietrza i zakręceniu metalowego kapturka z uszczelką na razie CO działa normalnie. Dzięki za podpowiedź, jeśli znowu zacznie spadać ciśnienie obadam sam zaworek, zamiast szukać naczynia na zamianę. Tymczasem google twierdzi że w takich przypadkach winna jest *dziurawa* przepona, stąd wilgoć po stronie powietrznej i korozja zaworu.
Reply to
PeJot
W dniu wtorek, 4 grudnia 2012 19:25:14 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
Czy wkładka zaworowa samochodowa będzie pasowała, nie sprawdzałem, ale bardzo prawdopodobne bo wygląda tak samo. Swego czasu pytałem serwisanta i twierdził, że często to nie uszkodzona membrana a właśnie zaworek. PP
Reply to
Swift
W dniu 2012-12-04 22:17, Swift pisze:
No cóż, stanu membrany nie da się określić bez zniszczenia naczynia, no chyba że leje się woda z zaworka, zamiast powietrza ( u mnie nie ). Pozostaje wymiana wkładki zaworowej w ciemno i obserwacja efektów. Może się okazać że to u mnie wystarczy. Dzięki za wyjaśnienia.
Reply to
PeJot
U¿ytkownik "PeJot" <PeJot snipped-for-privacy@mm.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:k9ddkd$h7m$ snipped-for-privacy@news.mm.pl...
Mo¿esz daæ naczynie o pojemno¶ci minimum takiej samej lub wiêkszej. Naczynia wytrzymuj± ró¿nie. U mnie ostatnie ¿y³o sobie 15 lat, zdemontowa³em wraz z kot³em i odsprzeda³em do dalszego u¿ytku jak nadal sprawne. W ci±gu tych 15 lat woda w CO by³a tylko dwa razy wymieniana.
I teraz najwa¿niejsze: naczynie nale¿y dopompowywaæ TYLKO i WY£¡CZNIE w stanie suchym - opró¿nione z wody. Wtedy znasz prawdziwe ci¶nienie w naczyniu. Prawdopodobnie to co dopompowa³e¶ to zdezydowanie za ma³o i naczynie nie dzia³a. Woda dociska membranê do ¶ciany naczynia, robi siê nie¶ci¶liwie i dlatego otwiera siê zawór bezpieczeñstwa.. Je¿eli chcesz sprawdziæ czy naczynie jest do wymiany, zdemontuj je, odwróæ wentylem w dó³, wykrêæ wentyl i sprawd¼ czy jest sucho. Je¿eli jest sucho, nie ma wody to naczynie jest sprawne. Wa¿ne jest te¿ by poza sezonem utrzymywaæ wodê w instalacji grzewczej i nie zmieniaæ jej lub robiæ to jak najrzajdziej siê tylko da.
Reply to
Jackare
W dniu 2012-12-06 14:52, Jackare pisze:
Tyle to wiedziałem wcześniej, ciśnienie w naczyniu ma być 0.7 bara, a w instalacji jest 2-3 bary. Z pomiarów ciśnienia w naczyniu nic nie wyszło, niby zawór samochodowy, a ciśnieniomierz do kół nie otwiera go i koniec.
Nie mam innej możliwości, kocioł bez ciśnienia w CO nie poda CWU.
Reply to
PeJot
U¿ytkownik "PeJot" <PeJot snipped-for-privacy@mm.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:k9tko7$673$ snipped-for-privacy@news.mm.pl...
Nie. Ci¶nienie w naczyniu przeponowym nie jest parametrem sztywnym i ustawia sie je w zale¿no¶ci od cisnienia w instalacji. Je¿eli ci¶nienie statyczne na zimno w instalacji ma byæ np 1 bar to w naczyniu na dzieñ dobry powinno byæ 1,2, je¶li w CO 1,5 to w naczyniu 1, 7.
Nie mo¿e byæ ono parametrem sztywnym bo np w 10 pietrowym bloku statyczne ci¶nienie wody wynikaj±ce z wysoko¶ci pionów i masy wody w tych pionach itp bedzie znacznie wy¿sze.
Efekt powinien byæ tak ¿e na zimno naczynie mniej wiêcej równowa¿y æisnienie wody, na ciep³o gdy ci¶nienie wzrasta na skutek rozszerzalno¶ci membrana i powietrze powinny dopiero zacz±æ kompensowaæ wzbieranie wody. W Twoim przypadku na zimno membrana ju¿ jest dobita do ¶cianki naczynia i gdy ci¶nienie ro¶nie zaczyna pracowaæ zawór bezpieczeñstwa. Cisnienie statyczne wody na zimno w co najlepiej ustawiæ na poziomie 1 - 1,2 bara, wtedy na gor±co nawet przy 70-80 st C ci¶nienie nie osi±gnie 3 bar i nie uruchomi zaworu bezp przy dobrze dobranej pojemno¶ci naczynia wzbiorczego. Dobrze dobrana pojemno¶æ oznacza minimum 4% pojemno¶ci instalacji CO. Je¿eli jest wiêcej - nie szkodzi, je¶li mniej to nie bêdzie dzia³aæ i zawór te¿ zaczenie wybijaæ. Nale¿y wtedy zwiêkszyæ naczynie lub do³o¿yæ kolejne - decyduje ekonomia i ilo¶æ miejsca. IMHO lepiej jest budowaæ bateriê naczyñ ni¿ montowaæ jedno wielkie
Reply to
Jackare
W dniu 2012-12-15 11:22, Jackare pisze:
Producent tego kotła o tym nie wie albo przewiduje do jakiej wielkości instalacji CO kocioł będzie użyty i daje jakieś tam średnie parametry, *niekoniecznie optymalne*.
To jest kocioł ~20 kW, co najwyżej do domku jednorodzinnego.
Ok, poeksperymentuję. Niestety, pomiar ciśnienia statycznego wiąże się z opróżnieniem instalacji i jej ponownym napełnieniem a ZTCC instalacja CO nie przepada za świeżą wodą. Po dopełnieniu naczynia wzbiorczego powietrzem instalacja pracuje prawidłowo i na razie stosuję zasadę: jak działa, nie ruszać :)
Kłopot z miejscem, naczynie w tego rodzaju kotle ma postać grubego pionowego naleśnika. Wybór naczyń tej postaci jest żaden.
Pojemność instalacji jest mi nieznana. Mógłbym oszacować pojemność na podstawie jej planu ( długość rur ) i katalogowych pojemności grzejników.
Ale, ale: patrzę na schemat wodny kotła i się zastanawiam, czy naczynie wzbiorcze można by zainstalować całkiem poza nim, w dowolnym miejscu instalacji *jednorurowej* ? Większe ( albo dodatkowe ) naczynie wzbiorcze mógłbym upchać np. w łazience.
Reply to
PeJot
U¿ytkownik "PeJot" <PeJot snipped-for-privacy@mm.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:kaht8s$m9$ snipped-for-privacy@news.mm.pl...
naczynie wzbiorcze powinno byæ zainstalowane na rurze zasilaj±cej CO, przepisy mówi± ¿e naczynie nie powinno byæ odcinane ¿adnym zaworami bo jest jednym z elementów zabezpieczaj±cych kocio³, no ale jeden taki element masz zainstalowany fabrycznie i jako podstawowe zabezpieczenie jest wystarczaj±cy i nie jest odcinany ¿adnymi zaworami. Generalnie im bli¿ej kot³a tym lepiej. Typ instalacji jedno czy dwururowej nie ma wiêkszego znaczenia. W dokumentacji kot³a zazwyczaj jest napisane ¿e pojemno¶æ fabrycznego naczynia wzbiorczego jest dobrana do instalacji o pojemno¶ci oko³o 100-150 litrów
Reply to
Jackare
W dniu 2012-12-15 20:33, Jackare pisze:
I to jest wygodne, bo mogę drugi baniak wsadzić *gdzieś tam* np. w łazience. Na razie obserwuję instalację, ale jak znowu zacznie powtórka z rozrywki, trzeba będzie zadziałać. Popytam jeszcze sąsiadów, mają identyczne instalacje, czy mają podobne problemy. THX za wyjaśnienia.
Reply to
PeJot
U¿ytkownik "PeJot" <PeJot snipped-for-privacy@mm.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:kailm9$aap$ snipped-for-privacy@news.mm.pl...
ja bym zacz±³ od wykrêcenia naczynia - zazwyczaj da siê to zrobiæ bez spuszczania wody. Odcinasz kocio³ zaworami, odpuszczasz ci¶nienie z kot³a np zaworem bezpieczeñstwa, wykrêcasz naczynie. Opró¿nisz z wody i nabijesz powietrzem oko³o 0,2 do 0,5 bara wiêcej ponad ci¶nienie statyczne w instalacji, zamontujesz spowrotem i dobijesz ci¶nienie wody w istalacji do w³a¶ciwego. Zazwyczaj taka operacja wystarcza w wiêkszo¶ci domowych lub mieszkaniowych instalacji. Z drugim baniakiem zawsze zd±¿ysz.
Reply to
Jackare
W dniu 2012-12-16 21:46, Jackare pisze:
A po drodze jeszcze trzeba *zdjąć kocioł ze ściany*.
Dobić powietrza mogę na kotle zamontowanym, zawór jest łatwo dostępny. Chodzi mi o praktykę, czy dobicie ciśnienia pierwszy raz po 10 latach eksploatacji jest sygnałem do wymiany naczynia.
Reply to
PeJot
Nie zakładałbym tego na wstępie. Spadek ciśnienia powietrza po tak długim okresie może być skutkiem naturalnego ubytku powietrza przez zawór lub przez membranę. To nie są przecież materiały idealne i w długim okresie cząstki powietrza mogą przez nie powolutku przenikać. 10 lat to i tak super - producenci zalecają kontrolę ciśniena powietrza w zbiornkiku przed każdym sezonem.
Reply to
jackare.pl

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.