Bowdeny (jeszcze raz)

Witam
Mo¿e mo¿e mi kot¶ wyja¶niæ jak to jest z bowdenami.
Z tego co nalaz³em na PWM i w sklepie modelarskim bowden sk³ada siê z dwu
rurek (ten który mam ma zewnêtrzn± czerwon± i wewnêtrzn± bia³±) i drutu
stalowego.
W opisie ma³ych modeli depronowych jest napisane ¿e nale¿y u¿yæ tylko
wewnêtrznej rurki (bia³ej).
Po co s± dwie plastikowe rurki ? Nie mog³a byæ jedna i drut w ¶rodku ?
Co zastosowaæ do motoszybowca Jerry 400 ?
Pozdrawiam Piotr Piechota
Ps Post wys³any dwa razy ze wzglêdu na z³± dat± w moim PC. Zegar w PC
opó¼nia 8h na dobê. Przepraszam za zamieszanie.
Reply to
Piotr Piechota
Loading thread data ...
Ja ja kupowalem bowden to dostalem drut stalowy w pojedynczej, bialej rurce. W sumie przylaczam sie wiec do pytania. Po co druga? R
Reply to
Robert Gadomski
To mo¿e ja...:)
Dobry boweden powinien przenie¶æ napêd z serwa na stery z mo¿³iwie ma³ymi stratami na oporach i mo¿liwie jak najdok³adniej. W³a¶ciwym elementem przenosz±cym jest w³a¶nie drut. Zewnêtrzna rurka - pancerz s³u¿y do nadania po¿±danej (nierzadko pokrêtnej) drogi i przymocowania do nieruchomych elementów konstrukcji w celu usztywnienia. Tu przestrzegam przed niefrasobliwym mocowaniem (w jednym czy dwóch punktach). Pancerz powinien byæ sztywny w ka¿dym punkcie swojej drogi. Znaczenie tej w³a¶ciwo¶ci ro¶nie wraz ze wzrostem wymiarów modelu...czyli si³ jakie bêdzie musia³ przenie¶æ bowden. ¬le zamocowany bêdzie po prostu siê wygina³ i sprê¿ynowa³ a stery zagraj± piêknym flatterem. Po¶redna rurka jest pewnego rodzaju ³o¿yskiem pomiedzy drutem a pancerzem, a poza tym uszczelnia ca³y uk³ad nie dopuszczaj±c do niekontrolowanych ruchów drutu wewn±trz pancerza. Dodam ¿e mocuje siê j± razem z drutem w koñcówce snapa (bêdzie poruszaæ siê razem z drutem).
Przy ma³ych modelach, lub bardzo krótkiej drodze prowadzenia mo¿na rezygnowaæ z grubej rurki i stosowaæ odchudzony boweden:)
Widzia³em ju¿ ró¿ne rozwi±zania: ciekawe, odwa¿ne i zupe³nie g³upie:) - przyklejon± do kad³uba cienk± rurkê i poruszaj±cy siê w niej drut - ciekawe - drut w samym pancerzu (mocno wygiêtym) - odwa¿ne - rzucone lu¼no pe³ne bowdeny bez ¿adnego zamocowania - g³upie
pozdrawiam
Jurek v P
Reply to
Jurek v P
Cześć,
to trochę jednak nie tak :-) Normalny bowden modelarski jest zbudowany z rurki zewnętrznej (otuliny czy może lepiej prowadnicy) w której porusza się rdzeń będący także rurką. W celu usztywnienia końcówek wychodzących z rurki (często pomarańczowej), do wewnętrznej rurki wkłada się kawałki drutu 0,8mm który je odpowiednio usztywnia. Wkładanie drutu na całą długość bowdena jest zbędne i w przypadku gdy bowden prowadzony jest łukiem, wręcz szkodliwe (zbytnie usztywnienie i rezultujący z tego wzmożone tarcie). Snapy czy lepiej końcówki gwintowane do snapów zaciska się bezpośrednio na wewnętrznej plastikowej rurce - rdzeniu - bowdena.
W lekkich i małych modelach, gdzie oszczędzamy każdy gram, można użyć wewnętrznej rurki bowdena jako otuliny i jako rdzenia użyć drutu 0,8mm do którego lutujemy snapy. Wtedy tylko sam drut porusza się w otulinie zrobionej z wewnętrznej rurki bowdena, która staje się otuliną.
Istnieje jeszcze inny rodzaj modelarskiego bowdena, do dużych modeli, gdzie plastikowa wewnętrzna rurka ma na długości ryflowaną powierzchnię, co znacznie zmniejsza tarcie i opór na łukach. Ten bowden ma też większą średnicę zewnętrzną.
Pozdrawiam Piotr
formatting link

Reply to
piotrp_de
To znaczy ¿e drut stalowy nie przesuwa siê wzglêdem bia³ej silikonowej rurki ? Dlaczego piszesz ¿e:
Nie czepiam siê s³ówek :) tylko jestem zupe³nie zielony i chcê to dobrze zrozumieæ
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotr Piechota
Dziêki wiekie. Teraz jest to dla mnie jasne i logiczne. Ale z przegl±dania WWW ¿e nie wszyscy tak to robi±.
Pozdrawiam te¿ Piotr
Reply to
Piotr Piechota
Witam, Czy jest jaki¶ "trick", który u³atwia przymocowanie bowdena wewn±trz laminatowego kad³uba z zestawu czy mo¿e ja jestem taki niezdarny? Bowden idzie od przodu a¿ do koñca kad³uba. Kad³ub jest do¶æ w±ski. Bowden przyklei³em na obu koñcach paskiem tkaniny szklanej. Próbowa³em taki pasek przykleiæ te¿ w ¶rodku kad³uba. Niewdziêczne zadanie. Kawa³ek tkaniny usi³owa³em umie¶ciæ w odpowiednim miejscu w ¶rodku kad³uba korzystaj±c z pomocy listewki. O ile uda³o siê po³o¿yæ tkaninê w pobli¿u bowdena, to "przyci¶niêcie" jej do bowdena lub próba na³o¿enia na tkaninê ¿ywicy to ju¿ by³a katastrofa. Ciê¿ko trafiæ, tkanina siê "rwie". Mimo tego, ¿e mam bardzo cienk± tkaninê (33 g/m2), jest ona na tyle sztywna, ¿e nie jest ³atwo "owin±æ" j± wokó³ bowdena.
Jak radzicie sobie w takiej sytuacji ?
Pozdrawiam, Radek Pilski
Reply to
Radek
Ja kupuję za parę centów (kiedyś fenigów) :-) podłużne balony (które normalnie można formować w figurki). W balonik wkladam odpowiedniej długości listwę (jako tymczasowe usztywnienie, na balonik kawałek maty szklanej obficie nasączonej żywicą (10 min) i ostrożne wprowadzam w kadłub. Balonik nadmuchać i poczekać do zastygnięcia żywicy...
Ta sama metoda, nawet z kawałkiem odciętej dętki rowerowej (zawiązanej szczelnie na końcu), nadaje się znakomicie do napraw kadłubów laminatowych od środka.
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
piotrp_de
Dobrz wiesz o co mi chodzi³o :)))
Rozwali³ mnie kiedy¶ widok ...serw w szybowcu LU¬NO RZUCONYCH do kad³uba i upchanych szmat± - bowdeny oczywi¶cie te¿ by³y G£UPIO wrzucone..
..lata³o...
Jak siê bêdziesz czepia³, to Ci do tej jedynki wprowadzê drug± modelkê - ''Miss Warka Strong'' :)
JvP
Reply to
Jurek v P
Hi :-)
Dzi¶, na hallmarku o 23:00 leci film "Zabójstwo Jamesa Bowdena" :-) Nie ogl±da³em, ale to mo¿e byæ to ;-))
pozdrawiam, qrdl
U¿ytkownik "Piotr Piechota" snipped-for-privacy@klub.chip.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bfnvh7$pvb$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
qrdl
No to ja dodam jeszcze jedno rozwiązanie własnego autorstwa (wybitnie głupie), przy wykańczaniu delty MJ postanowiłem użyć po raz pierwszy właśnie bowdenów, zamiast patyków od szaszłyków. Problem miałem odwrotny niż koledzy, mianowicie zastanawiałem się po co ten drut w środku jak bez niego wszystko dobrze chodzi. Tak więc po pierwszym lądowaniu już wiedziałem, że muszę go tam z powrotem wsadzić bo w przeciwnym wypadku każde lądowanie będzie kończyć się połamanym bowdenem :)
Pozdrawiam :)
Andrzej G-J
Reply to
andrzej_nowy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.