Jeszcze raz prasa elektryczna.

Witam.
Mam tak¹ prasê elektryczn¹
formatting link
S³u¿y ona do
oklejania
p³yt fornirem. Ma ona podgrzewane pó³ki przez grza³ki umieszczone miêdzy
p³ytami z jakiegoœ kruchego materia³u (coœ takiego chyba jest w piecach
akumulacyjnych i nie mam na myœli szamotu) a na nim 3 mm blacha aluminiowa.
Muszê zrobiæ nowe pó³ki bo te s¹ pofalowane tak jak koñcz¹ siê p³yty tego
kruchego materia³u z grza³kami.
Myœlê nad czymœ takim:
formatting link

Rama z ceownika 80 x 50 mm z wspawanymi rurami. Ca³oœæ zalana betonem i
splanowana w zak³adzie kamieniarskim. Jak zrobiæ zbrojenie? Przyklejona
blacha aluminiowa z jednej
strony a z drugiej p³yta OSB jako izolacja termiczna i przy zaciskaniu pó³ek
si³a równiej bêdzie siê rozk³adaæ. W rurki myœla³em wsuwaæ grza³ki
elektryczne i w razie awarii ³atwo je wymieniæ. Zastanawiam siê nad
mo¿liwoœci¹ po³¹czenia tych rurek i zalania ich np. olejem i zastosowania
jakiejœ pompy i grza³ki lub grza³ek w jednym miejscu. I tu mam problem jak
po³¹czyæ te rurki w szereg czy wspólna z przody i z ty³u jak w kaloryferze
aby temp. by³a na ca³ej powirzchni równa?
Jakie œrednice rurek i jak je po³¹czyæ ?
Jaka pompa? Mo¿e pompa cyrkulacyjna do wody i zalaæ borygo? Temperatura to
max. 100-110 C. Max. wysokoœæ jednej pó³ki to ok. 110mm.
Proszê o uwagi i wasze pomys³y.
Pozdrowienia.
Robert
Reply to
=?windows-1250?Q?Robert_Wa=F1kowski?=
Loading thread data ...
Rórki połącz równolegle zalej ogólno dostepnym olejem transformatorowym.
Reply to
Marconi

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.