pytanie teoretyczno-fizyczne na temat holu ;o)

Czy zeby zwiekszyc sile wyciagu gumowego nalezy drugi takiej samej dlugosci
kawalek gumy przymocowac rownolegle czy szeregowo?
Reply to
sector
Loading thread data ...
Równolegle :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Użytkownik sector napisał:
Stanowczo rownolegle Pozdrawiam TomaszB
Reply to
TomaszB
Z moich obserwacji wynika ¿e szeregowo. Koniec holowania nastêpuje w wyniku wyczepienia siê. Pod koniec holowania guma skraca siê wolniej ni¿ leci szybowiec i wyprzedza on hol wyczepiaj±c siê. IMO wyd³u¿enie gumy spowoduje wyd³u¿enie odcinka na jakim skraca siê on z prêdko¶ci± jeszcze wiêksz± ni¿ ma holowany szybowiec. Jednak szybowiec ca³y czas przyspiesza wiêc dwukrotny przyrost d³ugo¶ci gumy nie spowoduje dwykrotnego przyrostu wysoko¶ci, bo bêdzie wyczepia³ siê przy wiêkszej prêdko¶ci. Oczywiscie mo¿na to kompensowaæ steruj±c k±tem wspinania siê szybowca, pod koniec holowania wychodz±c mocniej w górê kosztem prêdko¶ci. Minusem takiego rozwi±zania jest d³u¿szy spacer przy naci±ganiu holu, ale czego siê nie robi dla zdrowia i sportu... ;-)
Po³±czenie równoleg³e powoduje zwiêkszenie prêdko¶ci startu i mo¿e byæ gro¼ne dla szybowca zw³aszcza w przypadku nieudanego startu gdy nie ma pe³nej kontroli nad modelem. IMO ³±czenie równoleg³e jest uzsadnione gdy dysponujemy dwoma cienkimi gumami i du¿ym szybowcem.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Witaj Robercie Czy móg³by¶ to uzasadniæ?
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Sumuj± siê si³y kurczenia w³ókien gumy. Patrz±c z drugiej strony: potzreba dwukrotnie wiêkszej si³y aby powstrzymaæ gumê przed kurczeniem. Je¶li zale¿y nam na powiêkszeniu si³y przy tej samej drodze, trzeba po³±czyæ równolegle. Jesli chcemy zachowaæ si³ê (mniej wiecej, bo nie jest jednakowa w ka¿dym momencie kurczenia), a wyd³u¿yæ drogê holowania, to trzeba po³±czyæ szeregowo. W obu przypadkach praca wykonana przez gumê bêdzie podobna (upraszczaj±c oczywi¶cie), bo raz powiêkszamy dwukrotnie si³ê, a drugim razem dwukrotne drogê. W pierwszym przypadku uzyskamy wiêksz± prêdko¶æ wyczepienia (powiêkszymy energiê kinertyczn±), w wrugim wiêksz± wysoko¶æ wyczepienia (powiêkszymy energiê potencjaln±) :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
To ca³kowicie zgadza siê z moim rozumowaniem. Czyli podsumowuj±c, sposób ³±czenia zale¿y od celu jaki chcemy osi±gn±æ i przede wszystkim od parametrów szybowca i holu. Wystrzeliwujac swoj± deltê z 8mm holu nie mam odwagi napi±æ go na maksa, bo wiem ¿e delta siê rozleci (flatter) ale mocniejszy szybowiec mo¿e wytrzyma dwukrotnie silniejszy naci±g.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Oczywiscie to by³o w du¿ym uproszczeniu. Spodziewam siê, ¿e wyd³uzanie odcinka gumowego, mo¿e równie¿ nieco podwyzszaæ prêdko¶æ max. holowania. Zauwa¿, ¿e w czasie holowania na gumie model jest ca³y czas poddawany dzia³aniu niezrównowa¿onej si³y. Ta si³a jest co prawda zmienna (zale¿y od stopnia skurczenia gumy i prêdko¶ci jak± ju¿ osi±gn±³ model - m.in. opory aerodynamiczne wzrastaj±) jednak wywo³uje ca³y czas dodatnie przyspieszenie. Je¶li wyd³u¿ymy odcinek czasu na jakim dzia³a przyspieszenie, osi±gniemy wiêksz± prêdko¶æ koñcow± (wyczepienia). Je¶li model holuje Ci siê na granicy flatteru, to mo¿e bezpieczniej bêdzie wyd³u¿yæ odcinek niesprê¿ysty holu, zamiast gumy? Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
No ok, w takim razie podam wiecej szczegolow ;o)
Mam w tej chwili hol zrobiony z 30m gumy w oplocie o srednicy 10mm. Za tym podpiete jest prawie 100m zylki 1mm. Poprzedniej (sp.) szybowiec mial 175cm rozpietosc skrzydel profil clarkY i okolo 400-500g wagi (masy?).
Teraz mam pozadniejzy model - First+ (V) z Blejzyka, ktory wazy juz pod 1kg (specjalnie, bo chialem tez poprobowac lotow na zboczach. Moj ho przy niezbyt silnym wietrze po prostu nie radzi sobie z ta masa. Chialbym aby model byl bardziej dynamicznei ciagniety i uzyskiwal wieksza wysokosc. Wiem, ze przy bardzo slabym wietrze i tak sa marne szanse na dobre wyholowanie, ale chialbym polatac tez kiedy nie ma wichury ;o)
No i teraz zastanawiam sie, bo zdania byly podzielone. Co zrobic w moim przypadku - rownolegle czy szeregowo podpiac drugi, taki sam kawalek gumy (30m). A moze tez przedluzyc zylke?
ps. Czy ktos moze wie gdzie dokladnie w Firscie (wersja V z lotkami) jest srodek ciezkosci? Chialbym go dobrze wywazyc.
Reply to
sector
przyspieszenie.
No chyba, ¿e ju¿ przy pierwotnej d³ugo¶ci gumy, przed wyczepieniem nastêpuje moment, gdy opory aerodynamiczne równowa¿± si³ê gumy. Wtedy jej wyd³uzanie nie przyniesie efektu wzrostu prêdko¶ci maksymalnej, jak napisa³em na pocz±tku w opisie uproszczonym. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Wydaje mi sie, ze wlasnie takie cos nastepuje....
Reply to
sector
Na razie nie bêdê modyfikowa³ holu. Ta delta jest modelem æwiczeniowym i specjalnie nie zale¿y mi na osi±gach. Generalnie jest za ma³o sztywna i pewnie niewiele da siê tutaj poradziæ. Po prostu trzeba zrobiæ lepszy model. Do wykoñczenia Mefisto zostal mi jeszcze jedne wieczór, ale na razie mam pilniejsze sprawy. Zobaczmy jak on lata i dopiero wtedy bêdê móg³ próbowaæ modyfikowac swój hol. Dla tej delty nie warto, co najwy¿ej do³o¿ê jej napêd. Jest lekka wiêc ma szanse ³adnie lataæ. Natomiast co do wyd³u¿ania ¿y³ki to nie bardzo rozumiem czemu to mialo by s³u¿yæ. Wydaje mi siê ¿e ¿y³ka jest po to aby nie podnosiæ z ziemi ciê¿kiej gumy. W moim przypadku wydaje siê ¿e guma le¿y caly czas na ziemi, wiêc chyba nie warto. Zobaczê przy sztywniejszym modelu. Bêdê móg³ j± mocniej napi±æ (teraz napinam ok 20 kroków) i spróbowaæ pó¼niej siê wyczepiæ. A przy okazji bêdê musia³ pój¶æ z kim¶ na lotnisko, bo mimo checi bardzo trudno jest zauwazyæ jak dok³adnie zachowuje siê dolna czê¶æ holu w ostatniej fazie. Oczy pilota zawsze s± na górze :-)
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Zdania nie by³y podzielone. Wysz³o na to, ¿e praktycznie mówimy z Piotrem o tym samym tylko innymi s³owami :) Opieraj±c siê na Twoich dwóch postulatach: szybciej i wy¿ej: Daj podwójn± gumê równolegle i jednocze¶nie wyd³u¿ ¿y³kê :) Uwa¿aj tylko przy pierwszym holowaniu, czy ta podwójna guma nie bêdzie czasem za mocna. Nie napinaj od razu maksymalnie. Niech siê jeszcze Piotr wypowie co dobezpieczeñstwa modelu. Ja tu tylko teoretyzuje na bazie wiedzy fizycznej. Nigdy nie puszcza³em szybowców z holu gumowego :) Jak kiedy¶ robi³em swobodnie lataj±ce to bigali¶my z ¿y³k± w rêku :) A RC robiê tylko silnikowe.
Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Wiêksz± dynamikê uzyskasz przy po³±czeniu równoleg³ym. Co najwy¿ej spróbuj po³±czenia szeregowo-rownoleg³ego: jedna guma z³o¿ona na pó³ a druga za ni±. W ten sposób uzyskasz za³amanie w charakterystyce holu. Najpierw bêdzie silnie ci±gniêty podwójn± gum± a dopiero potem pojedyñcz± z drugiego kawa³ka. Nie wiem czy to bêdzie mia³o jaki¶ sens ale IMO warto zobaczyæ. Co do wyd³u¿ania ¿y³ki to pewnie trzeba bêdzie ale tak jak pisalem kilka postów wy¿ej dopiero gdy bêdziesz widzia³ ¿e guma jest wynoszona w górê. Jeszcze jedn± metod± zwiêkszania dynamiki jest wyeliminowanie tarcia holu o pod³o¿e, zwykle trawê. Jeden z moich przyjació³ stosuje patent z wysokim mocowaniem koñcówki holu i podpórk± z rurki kilkanascie metrów dalej, tak aby guma mog³a siê po niej ¶lizgaæ.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
D³ugo¶æ ¿y³ki stanowi o wysoko¶ci na jak± holujemy model. Si³a no¶na próbuje model unosiæ, jednak jego ruch w holowaniu odbywa siê po ³uku, ze wzglêdu na trzymaj±cy go hol. Dlaczego nie stosuje siê samej gumy mogê siê tylko domyslaæ i nie chcê robiæ zamieszania domys³ami, bo jak wspomnia³em rozpatrujê zagadnienie teoretycznie. Nie jestem praktykiem w zakresie holowania na gumie. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Hmmm to jest mysl! ;o) Mamy z kumplem dwa identyczne hole wiec poeksperymentujemy i stworzymy hybryde.
Guma zwsze jest wynoszona w gore. Obserwowalem holowanie od strony zaczepu w ziemi ;o)
hmm warto probowac.
Przy okazji ... wlasie sobei cos strasznego wyobrzilem i doszedlem do wniosku, ze warto w miejscu mocowania holu do ziemi wbic obok jakas choragiewke ;o)
Reply to
sector
Podziel siê z nami tym strachem. Niektórzy lubi± siê baæ :-)
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Wlasnie sobie wyobrazilem mojego Firsta podczas ladowania korego tor pokrywa sie z miejscem wbicia w ziemie pretu mocujacego hol. To musi byc strasznie smutne.... takie uderzenie z duza predkoscia.
Reply to
sector
a nie.... mi chodzilo o to , ze na lotnisku nie bede mial spawarki, zeby zespawac pzreciety pret ;oPPPP
zartuje ;oD
ps. wczoraj pociagnalem na skrzydla druga warstwe lakieru. Jutro bedzie polerka pasta Tempo, a przed weekendem jeszcze pojdzie na to Pronto ;oD Co prawda w zeszly leekend latal tylko na 2 warstwach Caponu, ale.... chialem uzyskac jednak lepszaaeodynamikeprzez "obslizglosc" plata. Slyszalem,z e przygotowane do zawodow modele, a w zasadzie ich skrzydla podczas proby zlapania wyslizguja sie jak zywe ryby ze stawu ;oP
Reply to
sector
O tak, spotkanie szybowca z takim metalowym s³upkiem nie jest ciekawe:
formatting link
nadziejê, ¿e mój kolega Piotr - w³a¶ciciel przedstawionego modelu nie pogniewa siê, ¿e pokazujê to zdjêcie za przyk³ad :) Kiedy¶ ju¿ je prezentowali¶my i jeszcze siedzi na moim FTP-ie. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.