- Spam .nie na temat

Szlachetni : Panie i Panowie . przepraszam, ¿e nie na temat , ale : Ostatnio
Pan Prez. u³askawi³ jednego ze skazanych -S³awka Sikorê - za morderstwo
które sta³o sie kanw± filmu "D³ug" . Drugi ze skazanych nie wiadomo z
jakiego powodu pomimo prósb wielu osób - Artek Bryliñski pozostaje nadal w
wiêzieniu. Poruszony t± historia do g³êbi, pozwoli³em sobie na pro¶be
w/wym - zamie¶ciæ baner strony Artura na naszej stronie . a adres strony to
:
formatting link
Je¶li macie choc odrobine podobne zdanie do
mojego - odwied¼cie stronê Artka i wspomó¿cie jego starania o uwolnienie.
Prezpraszam za spamowanie, ale widaæ wyra¼nie,¿e bez nadania sprawie
szerokiego rozg³osu - Artek mo¿e pozostaæ tam jeszcze d³ugo. To nie Artek i
S³awek byli zbrodniarzami - zbrodni± jest to, ¿e dziêki obstrukcji organów
¶cigania - wymienieni zmuszeni byli broniæ sie sami co zaprowadzi³o ich do
cel . Zupe³nie podobnie jak w znanej sprawie gdzie mieszkañcy postanowili
obronic sie sami przed bandyt±. Jeszcze raz przepraszam za SPAM - Jerzy
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.