[SPAM - nie moj, ale zawsze to SPAM] tasma na zawiasy lotek ?

Witam.
formatting link
- ja kupi³em ta¶mê Scotch
3M - jest rewelacyjna - ¶wietnie trzyma siê depronu (i nie tylko) a przy
okazji jest bardzo wytrzyma³a. Wcze¶niej te¿ u¿ywa³em folii ORACAL ale w
porównaniu z t± obecn± ta¶m± ORACAL nie ma szans - ma za du¿a gramaturê,
gorzej siê przykleja, jest za sztywny.
Rolki ta¶my 3M s± nie drogie, a zarazem b. wydajne - mo¿na nimi te¿ montowaæ
osprzêt na pok³adzie "depronowca". Polecam.
Pozdrawiam,
peTer
PS: Nie znam w³a¶ciciela aukcji, a link do w/w oferty ma czysto przyk³adowy
charakter.
Reply to
peTer
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.