[Spam] Holownik na wiosn

Du¿y Holownik 240cm.Model Howard s³u¿y³ do holowania szybowców.Pocz±tkowo
wyposa¿ony by³ w silnik ZDZ 40ccm, nastêpnie 50ccm, aby w koñcu doj¶æ do ZDZ
60ccm. Na takim silniku holowa³ szybowce do 10kg.Jest to model
ca³obalsowy,konstrukcyjny, ma zainstalowany na grzbiecie zaczep do
podczepienia holu do szybowca.Stan modelu jest idealny.Posiada klapy,ale
przez wiêkszo¶æ czasu lata³ na klapach zblokowanych.Preferowany odbiór
osobisty. Mieszkam na ¦l±sku za Raciborzem. Cena 1500z³. Fotka jest tutaj
formatting link
Na ¿yczenie pode¶lê wiêcej
zdjêæ.
Reply to
Andik
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.