Pytanie o bezszczotki

Witam
Zabra³em siê za samodzielne wykonanie silnika bezszczotkowego. Zadrêcza mnie
ostatnio pytanie. Czy jeœli obroty bêd¹ w przeciwn¹ stronê, czy wystarczy
tylko zamieniæ 2 przewody na wtykach miejscami. Tak ma to miejsce w du¿ych
silnikach trójfazowych na 400 V. Ale czy tak samo jest w tych modelarskich
"trójfazach"?
Czy oprócz przebicia faz do statora, na coœ szczególnego trzeba zwróciæ
uwagê, aby nie zniszczyæ regulatora.
Znacie jeszcze jakieœ polskie stronki na temat przeróbek silników od CD?
Strone
formatting link
znam ju¿ prawie na pamiêæ :)
Reply to
prezesik
Loading thread data ...
Witam, tak, wystarczy zamienic. Pozdrawiam. Marek
Reply to
mores3

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.