Prostownik rozruchowy ze spawarki.

Bardzo by mi siê przyda³ prostownik rozruchowy. Kupienie takiego
urzadzenia - najprostsze i najdro¿sze.
Pomy¶la³em sobie ¿e mo¿naby wykozystaæ spawarkê transformatorow±.
Mam tak± ma³± tfansformatorówkê do 130 A, na wyj¶ciu ma 48-50 VAC.
Czy ktos dysponuje mo¿e i móg³by udostêpnic schemat takiej przystawki do
spawarki która prostowa³aby pr±d zmienny i redukowa³a napiêcie do 12 czy 14
VDC jak w instalacji samochodu.
Z normalnym zasilaczem bym sobie poradzi³, ale o elementach o du¿ej mocy nie
mam wiêkszego pojêcia - pewnie jakie¶ tyrystory i inne cuda. Jestem w stanie
sam zmontowaæ, uruchomiæ ale raczej nie zaprojektujê.
Prostownik by³by g³ównie potrzebny do wspomagania rozruchu mojego "lublina"
tak¿e ¿adnej wra¿liwej elektroniki tam nie ma. Tym autem trzeba po prostu
solidnie zakrêciæ a akumulator po tej zimie jaki¶ s³abowaty siê sta³. Szkoda
mi kupowac nowego, póki co w wysokich temperaturach ¿yje d³u¿ej ale mrozy
skutecznie go os³abiaj±
Czy mo¿ecie oceniæ op³acalno¶æ takiej zabawki i ewentualnie wspomóc
schematem ?
Z góry dziêkujê
Reply to
Jackare
Loading thread data ...
Jackare pisze tak:
odwiń z uzwojenia wtórnego albo kombinuj reguator po stronie pierwotnego :)
Reply to
mariusz
Generalnie takie prostowniki rozruchowe maj± napiêcie ni¿sze ni¿ akumulator np.: 11V. W momencie zakrêcenia kiedy napiêcie zbytnio spada, przejmuj± zasilanie i utrzymuj± go na tym poziomie.
Na tyrystorach ciê¿ko co¶ takiego bêdzie skleciæ. Najpro¶ciej by³oby wykonaæ odczep na wtórnym lub nawet pierwotnym uzwojeniu aby dopasowaæ napiêcia. Do tego cztery diody na kawa³ku radiatora.
Mo¿na te¿ spróbowaæ regulacji tyrystorowej (lepiej tranzystorowej), ale nie do rozruchu tylko do pod³adowania akumulatora. Na tranzystorach (pewnie z piêæ minimum) mo¿na by³oby te kilkadziesi±t amperów wydusiæ. Gdyby zrobiæ dobre ograniczenie pr±dowe to rozruch polega³by na pod³±czeniu prostownika i zakrêceniu po np.: 30 sekundach. tak wstêpnie szacuj±c taki uk³ad nie da wiêcej jak 20-30A - przy 50A trzeba wytracaæ z 1kW mocy. Na tyrystorach jest gorzej bo tracimy kontrolê nad pr±dem i mamy bardzo skomplikowany uk³ad sterowania. Musia³by reagowaæ na pobór pr±du i napiêcie na akumulatorze. Generalnie ta droga nie przys³u¿y siê ¿ywotno¶ci akumulatora. £adowanie akumulatora pr±dem 50A i ograniczenie napiecia do 14,5V jest ca³kowicie bezpieczne. Przy takich mocach taniej mo¿e wyj¶æ kupno prostownika (ewentualnie przeróbka transformatora w spawarce) ni¿ spalenie paczki wysokopr±dowych elementów.
Reply to
Desoft
Po takiej zimie, chyba ka¿dy my¶li o takim prostowniku. Ja my¶lê, ¿e ten pomys³ kolegi Desoft: "Gdyby zrobiæ dobre ograniczenie pr±dowe to rozruch polega³by na pod³±czeniu prostownika i zakrêceniu po np.: 30 sekundach" jest optymalny. Jak nie odpala³ (lub lepiej - wiedzia³em ¿e nie odpali po 2 nocach -12st.) , to pod³±cza³em zwyk³y prostownik na 10-15 minut przed odpaleniem. To nawet chyba nie dzia³a tylko jako w³a¶cwe ³adowanie, ale przesuwa nam charakterystykê obci±¿enia, zmieniaj±c rezystancjê wewnêtrzn± akumulatora. W ten sposób wiêcej energii mo¿e zostaæ przekazane do rozrusznika. Koniec koñców, wróci³em do tego, ¿e w domu musi byæ instalacja niskiego napiêcia i jedno gniazdko 14V musi byæ na zewn±trz domu i w gara¿u. S.
Reply to
Sylwester Łazar
W dniu 2010-03-10 23:04, Jackare pisze:
Nawiń sobie na spawarce uzwojenia/uzwojenie (w zależności od tego jedno czy trójfazowa) i zrób prostownik 4 lub 6 diod.
formatting link
Reply to
_________
W dniu 2010-03-11 09:13, Sylwester Łazar pisze:
Nie każdy,w tym roku zainwestowałem 200zł w elektryczne ogrzewanie silnika na postoju i teraz zapalam od pierwszego razu w 3 sekundy na mrozie -20.
Bez ryzyka spalenia rozrusznika, ugotowania akumulatora a przede wszystkim zdrowiej dla silnika, rozrusznika i głównie portfela bo spalanie spadło do nieznacznie tylko przekraczającego letnie a na dodatek nawet nie musze odpalac na benzynie tylko od razu na LPG niezależnie od temperatury.
Urządzenie proste, montaż samodzielnie w 45minut a koszt prądu z nawiązka zrekompensowany zmniejszeniem spalania.
Reply to
Padre
No wiesz, ja dobrze wyczutym autem benzynowym bez ogrzewania zapalalem podobny czas, z czego krecenia to byla sekunda.
Teraz zainwestowalem w diesla, wiec bez ogrzewania kreci te 2-3 sekundy, ale najpierw musi swiece rozgrzac.
Na LPG mozna odpalac gdzies przy -15 C, i w zaleznosci od instalacji zima nie pali wiecej z natury, bez dogrzewania.
J.
Reply to
J.F.
U¿ytkownik "Padre" snipped-for-privacy@no.net napisa³ w wiadomo¶ci news:hnbji0$8ep$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Le¿y u mnie taka grza³ka do silników stosowana w pojazdach specjalnych, ale ona ma 4,5 kW mocy wiêc rachunki za pr±d by³yby raczej znacz±ce je¿eli chceæ utrzymywaæ na sta³e i o ka¿dej porze temperaturê pracy silnika. Po drugie to ordynarny toporny diesel gdzie temperatura silnika nie ma istotnego wp³ywu na przepa³y jak to ma miejsce w silnikach benzynowych. Jak zakrêci to chodzi, chodzi o to tylko by nim solidnie pokrêciæ. Nie liczy³em tego ale podejrzewam ¿e przy 4,5 kW grza³ce taniej wysz³oby mnie kupowanie nowego akumulatora za 400 z³ raz na 2 miesi±ce. Kwiestie ochrony ¶rodowiska mam gdzie¶, wiêc je w aspekcie akumulatorów i ogólne zu¿ycia energii pomijam.
Reply to
Jackare
U¿ytkownik "Padre" snipped-for-privacy@no.net napisa³ w wiadomo¶ci news:hnbji0$8ep$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Jak siê montuje tak± grza³kê ?
Reply to
William Bonawentura
U¿ytkownik "William Bonawentura" snipped-for-privacy@ipartners.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hncugm$27pq$ snipped-for-privacy@news2.ipartners.pl...
T± któr± ja mam montuje siê na uk³adzie ch³odzenia silnika i dzia³a on jak CO - grzeje p³yn a przez niego silnik
Reply to
Jackare
U¿ytkownik "Jackare" snipped-for-privacy@interia.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hncur3$91o$ snipped-for-privacy@news.interia.pl...
I to ma pompkê, czy obieg jest grawitacyjny ?
Reply to
William Bonawentura
U¿ytkownik "Padre" snipped-for-privacy@no.net napisa³ w wiadomo¶ci news:hnbji0$8ep$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Bezinwestycyjnie mo¿na rozwi±zaæ problem wstawiaj±c "Farelkê" ( dla m³odszej generacji :grza³ka 2 kW z wentylatorem i termostatem ) pod maskê silnika ,na 10 min przed rozruchem (na wyjazdach sprawdza siê te¿ suszarka do w³osów i d³ugi kabel ;-) ).
WB.
Reply to
Wojtek Barud
U¿ytkownik "Jackare" snipped-for-privacy@interia.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hncrnt$70e$ snipped-for-privacy@news.interia.pl...
Jesli ma termostat, to utrzymanie temperatury np +15 st przy -20 moze nie potrzebowac az tak duzej mocy. A i -5C to sporo lepiej niz -20.
No i jeszcze kwestia gdzie parkujesz - na ulicach gniazdek jeszcze nie ma, w jakim garazu/wiacie rachunek moze byc jeszcze mniejszy.
No i czesto nie trzeba calej nocy, wystarczy wlaczyc 15 minut przed wyjazdem. Wtedy to bedzie kosztowalo ~40gr, i zysk na benzynie moze byc wiekszy.
J.
Reply to
J.F.
U¿ytkownik "Wojtek Barud" snipped-for-privacy@ks.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:hnd7g8$hss$ snipped-for-privacy@atlantis.news.neostrada.pl...
jako¶ nie umiem uwierzyæ ¿e taka pierdzidmuchawka jest w stanie rozgrzaæ zmro¿ony kawa³ ¿elastwa. Ja w swoim lublinie swego czasu rozgrzewa³em ca³y kolektor ss±cy opalark± i na silnym mrozie niewiele to dawa³o, ale u mnie problem by³ w tym by aku porz±dnie zakrêci³ silnikiem. Szybko siê wykañcza³ na grzaniu ¶wiec i krêceniu, zw³aszcza gdy samochód posta³ kilka dni i pomiêdzy filtrem a zbiornikiem sp³ynê³o paliwo- musi wiêc wtedy jeszcze dodatkowo zassaæ paliwo bo rêcznej pompki nie mam..
Reply to
Jackare
Dzi¶ wpad³em na zakupy do sklepu Aldi i zobaczy³em takie co¶:
formatting link
razu pomy¶la³em sobie o tym w±tku :-) U nas w USA chc± za to $39.99 netto, czyli z 9% podatku wychodzi to jakie¶ 44 dolce (czyli 120z³?) - czy warto siê bawiæ w jakie¶ konstrukcje?
Czy kto¶ mo¿e sobie wyobraziæ tañsze rozwi±zanie na bazie Twojej spawarki? Szczerze w±tpiê...
Reply to
Pszemol
Nie da się zrobić prostownika rozruchowego ze zwykłej spawarki przeznaczonej do spawania elektrodami otulonymi. Transformator ma charakterystykę ostro opadającą. Żadne przezwajanie nic nie da bo charakterystyka wynika z konstrukcji rdzenia a nie ilości drutu.
Reply to
kogutek44

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.