GSmart Mini interfejs

Witam !
Mam pytanko czy kto¶ mo¿e przerobi³ aparacik GSmart Mini tak aby na kanale
on/off wykonywa³ zdjêcia lub krêci³ filmy ...aparat jest bardzo lekki 40 g
... na rcgrups s± opisane przeróbki ale mój angielski nie jest na a¿ tak
zawansowanym poziomie abym móg³ sobie z tym poradziæ ....
Pomys³ wydaje mi siê bardzo ciekawy poniewa¿ nie ma to jak zdjêcia z du¿ej
wysoko¶ci ... Czy jest na tym forum osoba która przerobi³a taki aparat lub
mia³a by ochotê zaj±æ siê tak± przeróbk± ... bo pomys³ spustu za pomoc±
serwa nie wydaje mi siê najlepszy tym bardziej ¿e na pocz±tek docelowo
aparacik ma byæ do depronka trzeba oszczêdzaæ na wadze...
Na allegro takie aparaty nie s± drogie 100-150 z³ wydaje mi siê ¿e jest to
rozs±dna cena z tak± przyjemno¶æ ....
Pozdrawiam Andrzej D.
formatting link

Reply to
Ajek6
Loading thread data ...
Kolega raczy ¿artowaæ, ten aparat robi takie zdjecia na jakie wskazuje jego cena bez dobrego swiat³a s¹ nieostre, przy dobrym swietle xle dopasowuja barwy, zdjecia w ruchu to pora¿ka, o rozdzielczosci niewspominajac. To jest zabawka a nie aparat. Có¿ z tego ¿e jest lekki skoro zdjecia widywa³em wykonane lepsze telefonem niz z tych aparatów ;/
Reply to
myrdinemrys
Witam !
Niestety nie :-) ¿artuje ale aparat zawsze mo¿na zmieniæ chodzi tylko o przeróbkê....chocia¿ który aparat by siê do tego nada³ ja mam Canona G5 ale wa¿y 2 razy wiêcej niz model :-) model mo¿e przyj±æ jeszcze + 60-70gram .... choæ kwestia najwa¿niejsza to ten interfejs :-) a tu odpowiedzi nie uzyska³em :-) ...
Pozdrawiam Andrzej D.
formatting link

U¿ytkownik "myrdinemrys" snipped-for-privacy@go2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c1belt$3bp$ snipped-for-privacy@korweta.task.gda.pl...
Reply to
Ajek6
Witam!
myrd> Kolega raczy ¿artowaæ, ten aparat robi takie zdjecia na jakie wskazuje > jego cena A ja bym z kolega polemizowal :o) Proponuje zajrzec:
formatting link
'Takie rozne...' - zdjecia z Aeronki Dzial 'Filmy' - filmy z Aeronki.... Nie sa to co prawda zdjecia kartograficzne, ale dla mnie ich jakosc jest wystarczajaca :o)
Jesli chodzi o podlaczenie.... Ja uzylem ukladu ze strony
formatting link
'Prowizorki' -> 'Kanal on-off' A w aparacie (Mustek GSmart Mini 2) dorobilem gniazdko (2/3 wtyczki od serwa) podlaczone pod kontakty wlacznika spustu (1 minuta pracy dobra lutownica :o)))
Reply to
Arcimek
Witam !
Ja w³a¶nie te¿ znalaz³em stronê z fotkami z tego aparaciku i wychodz± naprawdê przyzwoicie, filmy te¿ s± w stanie to zaakceptowania...
formatting link
jest w stanie polecieæ w miarê wysoko szacuje na 300-400 m przy dobrej pogodzie wiêc wydaje mi siê ¿e to powinno wystarczyæ ;-)
Pozdrawiam Andrzej D.
formatting link

U¿ytkownik "Arcimek" snipped-for-privacy@f.plNOSPAM napisa³ w wiadomo¶ci news:Xns94986875733E2arcimekpwm@193.110.122.80... > Witam! > > myrd> > Kolega raczy ¿artowaæ, ten aparat robi takie zdjecia na jakie wskazuje > > jego cena > > A ja bym z kolega polemizowal :o) > Proponuje zajrzec:
formatting link
Dzial: 'Takie rozne...' - zdjecia z Aeronki > Dzial 'Filmy' - filmy z Aeronki.... > Nie sa to co prawda zdjecia kartograficzne, ale dla mnie ich jakosc jest > wystarczajaca :o) > > Jesli chodzi o podlaczenie.... > Ja uzylem ukladu ze strony
formatting link
Dzial 'Prowizorki' -> 'Kanal on-off' > A w aparacie (Mustek GSmart Mini 2) dorobilem gniazdko (2/3 wtyczki od > serwa) podlaczone pod kontakty wlacznika spustu (1 minuta pracy dobra > lutownica :o))) > > -- > Arcimek RC > > Darek Arcimowicz > Szczecin >
formatting link
snipped-for-privacy@pf.plNOSPAM
Reply to
Ajek6
Tak to wystarczy. Pamiêtam, ¿e w zesz³ym roku wymieniali¶my pogl±dy z Darkiem na temat tych filmów i uznalismy, ¿e s± ca³kiem akceptowalne. W ka¿dym razie nam siê podoba³y :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.