spawanie blach karoseryjnych palnikiem "na styk"

przymierzam siê do samodzielnego wykonania kilku drobnych napraw t±
technologi±. Chêtnie wysucha³bym jakich¶ porad, patentów i ostrze¿eñ.
Reply to
Jackare
Loading thread data ...
Lutowanie twarde palnikiem powinno wyj¶æ nawet amatorowi. A jak nie to sprawdzona technologia. Wiertarka, ma³e ¶rubki albo nity zrywalne, blacha, szpachla. Wyjdzie jak nowy i na jaki¶ czas wytrzyma.
Reply to
wt
Migomat mam ale nie o to pytam.
Nie nie nie, ¿adne nity ¶rubki i przede wszystkim ¿adne szpachle. Chodzi mi o ca³kowicie klasyczn± technologiê naprawy i tu pytanie: lutowanie twarde czy spawanie. Lutowanie twarde to z mojej strony ¿aden problem, ale pytam o spawanie, takie klasyczne z przetopem materia³u "na styk" krawêd¼ do krawêdzi. Na co uwa¿aæ, jakiego drutu (grubo¶æ) u¿yæ. Jak pracowaæ palnikiem aby unikn±c pofa³dowania blachy na skutek temperatury: - spawaæ szwem, czy punktowaæ, je¿eli punktowaæ to w jakiej kolejno¶ci a mo¿e w ogóle spawaæ przez punktowanie ? - grzaæ krótko (miejscowo) czy d³ugo (szew) ? - ch³odziæ blachê czy nie ? - spawaæ w prawo czy w lewo ? - czy blacha (spaw) po spawaniu gazowym wymaga odpuszczania ? - wywijaæ krawêdzie czy nie ( w przypadku je¿eli jest taka mozliwo¶æ)? - czym szlifowaæ spawan± blachê: szlifierk± prost± z kamieniem (ok 12 tys obr) czy k±tówk± z tarcz± do szlifowania lub kamieniem ? - czy "nowoczesne" blachy karoseryjne (mam trochê tego materia³u na wstawki) które s± bodaj¿e molibdenowane, cynkowane i ogólnie traktowane jak±¶ chemi±, w ogóle znosz± pracê z palnikiem ?
Wyrównanie powierzchni po spawaniu i szlifowaniu zamierzam wykonaæ tak¿e klasycznie przez lutowanie cyn±. Szpachla je¿eli ju¿ to cieniutka warstwa fillera pod lakier.
Wiem ¿e teoria teori± i trzeba sobiê t± umiejêtno¶æ wypracowaæ poprzez praktykê, ale chcia³bym unikn±æ odkrywania Ameryki przynajmniej w czê¶ci teoretycznej.
Reply to
Jackare
Aby¶ siê czasem czego¶ takiego tu nie dowiedzia³ :-(
Popytaj ewentualnie na grupie "in¿ynieria".
Pozdrawiam
Jacek
Reply to
Agent 0700
U¿ytkownik "Agent 0700" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:h5bikn$cmp$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
jest crosspost na obydwie
Reply to
Jackare
Jackare pisze:
A jaką przewagę ma ta technologia nad pospawaniem tego migomatem i potem wyrównaniem spawu na gładko?
Reply to
Tomasz Pyra
Ma kolosalną przewagę. Migomat nie umożliwia spawania zardzewiałych cienkich blach. Od razy wypala dziury. Mogomat jest dobry do spawania całych elementów. Nawet jest specjalna metoda spawania mogomatem imitująca zgrzewanie. Palnikiem acetylenowym można spawać zardzewiałe cienkie blachy. Można precyzyjnie wycinać elementy. Dla wykwalifikowanego spawacza nie jest problemem redukcja rdzy do żelaza. Spawanie palnikiem acetylenowym przy samochodzie to sztuka wymagająca bardzo wysokich kwalifikacji. W zamian dająca doskonale efekty. Metody spawania elektrycznego nadają się do nie skorodowanych samochodów i nie wymagają żadnych kwalifikacji z wyjątkiem umiejętności przyłożenia palnika do blachy. Mig to typowa metoda napraw powypadkowych. Spawanie gazowe to metoda pozwalająca odtworzyć uszkodzone elementy.
Reply to
kogutek
prowadzi do zetkniêcia siê z rzadk± umiejêtno¶ci± nieocenion± np przy naprawach pojazdów zabytkowych, szczelnym spawaniu rur z blach cienko¶ciennych itp. Mam samochód przy którym wygl±d nie jest najwa¿niejszym kryterium, chêtnie wiêc nauczê siê czego¶ nowego :)
Reply to
Jackare
Ehhh a ja my¶la³em, ¿e to grupa in¿ynierska, a nie magiczna - ch³opie jak masz umiejêtno¶ci _spawania_ zardzewia³ych blach i redukcji palnikiem rdzy do _¿elaza_ (bo do stali to ju¿ chyba nie...) to pewnie robisz karierê. Metoda 311 wymaga takiego samego przygotowania materia³u pod k±tem oczyszczenia brzegów z rdzy, smarów itp do spawania jak inne metody. Obecnie ta metoda jest niszowa - nie u¿ywa siê jej do ¿adnych odpowiedzialnych prac - nie mniej jednak ze wzglêdu na koszty i jeszcze popularno¶æ w¶ród warsztatów samochodowych oraz zamierzon± "jako¶æ" + szpachla i lakier - jako¶ siê trzyma.
Uuuu... no kilku spawalników by siê nie zgodzi³o :))) a ciekawe co na to PIP (w warsztatach - spawanie be uprawnieñ + brak jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku wypadku) bo o klientach to ju¿ nie ma co mówæ, i tak sobie za rok bêd± lakierowaæ...
MIG (131) to sie nadaje najwy¿ej do czê¶ci z Al...
Tia... ogniem i mieczem - ale przecie¿ koszty trzeba ci±æ. I tak to siê szpachl± zalepi.
Reply to
Alexander
Piszesz niszowych i mało odpowiedzialnych prac. To pewno ci co u mnie na podwórku wymieniali rurociąg z gorącą wodą o tym nie wiedzieli bo wszystkie spawy robili palnikiem acetylenowo tlenowym. A co do szpachli. To ulubiona metoda wyrównywania po spawaniu migiem. Jak jest dobry spawacz gazowy to po pospawaniu specjalnie nie ma gdzie szpachli kłaść bo wszystko równe. Nie tak jak przy migu. Przyłożył blachę do blachy na zakładkę, co 3 centymetry zrobił boba, wbił młotkiem do środka i zaszpachlował zużywając na mały kawałek pól kilo szpachli. Ale Ty wiesz lepiej bo w internecie przeczytałeś.
Reply to
kogutek
Ehhhh.... na codzieñ spotykam siê z tym problemem - niestety jeszcze jest trochê firm które za nic maj± postêp i przepisy. Widzia³e¶ tam jakiego¶ inspektora? Mieli jak±kolwiek technologiê? WPS mo¿e? A o takich duperelach jak VT to ju¿ nie bêdê pisa³... Je¿eli mi nie wierzysz - zagl±dnij do obowi±zuj±cych norm i przepisów.
A to, ¿e wiele firm tak robi to raz niewiedza, dwa przyzwolenie spo³eczne, trzy brak nadzoru lub niedouczenie inspektorów budowalanych. Rêce mi opadaj± jak widzê ró¿negorodzaju konstrukcje koszmarnie pospawane i klepniête przez nadzór budowlany który pojêcia nie ma o spawaniu i wymaganiach dot. z³±cz. I to nie tylko dotyczy ma³ych firm - du¿ych te¿. Na szczê¶cie siê to zmienia - wreszcie znieni³a siê norma budowlana odno¶nie konstrukcji spawanych ale to jeszcze d³uuuga droga...
Dziêki za "dobrego" spawacza gazowego co spawa _rdzê_ (ROTFL)
No trafi³e¶ kul± w p³ot a¿ mi³o :)))
Reply to
Alexander
Czego jeszcze więcej chcesz. Napisałem ze masz rację i wiesz wszystko, a że skłamałem. To już mój problem. Dokąd będą rdzewiejące samochody dokąd będzie potrzeba precyzyjnego wykonania lub naprawienia jakiegoś elementu nadwozia, dokąd będą samochody kolekcjonerskie wymagające ze względu na wiek napraw blacharskich. Dotąd palnik acetylenowo tlenowy będzie używany do takich napraw. I nie ma znaczenia czy Ci się to podoba albo nie podoba. Nie twierdzę ze metody spawania elektrycznego są złe. Są szybkie, tanie, nie wymagają wysokich kwalifikacji. Czasami wystarczy ustawienie gałek na spawarce żeby określony symbol wskazywały. Resztę zrobi spawarka. Człowiek jest potrzebny do przystawienia odpowiedniej końcówki miga w określonym miejscu. Potem zaszpachlują i na rok jest świetnie. Jak byś widział spawacza samochodowego, potrafiącego z kawałka blachy zrobić na przykład błotnik do samochodu mającego 60 lat to byś pewno wiedział po co się używa palnika acetylenowego. Niektórych operacji, na przykład prostowania blachy elektrycznie się nie zrobi. Pokaż takiego co w warunkach warsztatowych potrafi migiem pospawać na styk blachy o grubości 0,3mm.
Reply to
kogutek
ROTFL :)
Tia... wpisz na youtube: Car restoration, repair fender etc... mo¿e co¶ zobaczysz
Oczywi¶cie :D samo siê to robi, ciekawe ciekawe - je¿eli mówisz o "heftowaniu" to tak, ale nie o _spawaniu_ Chêtnie da³bym Ci próbkê do pospawania np pachwinkê MAGiem ciekawe czy siê wtopisz poprawnie - troszeczkê w ¿yciu przerobi³em takich bohaterów koñczy³o siê na z³amaniu próbki: "miszczu" mia³ inn± minê...
To metoda która niszczy stal, s± inne mechaniczne narzêdzia (wiele rodzajów) do formowania blach równie¿ w warunkach warsztatowych - to je¿eli chodzi o zabytki, natomiast s±dzê, ¿e autor w±tku pisze o stosunkowo "m³odym" samochodzie i prawdopodobnie mo¿na kupiæ odpowiednio uformowane elementy i je przyspawaæ...
Gar¶æ hase³ do youtube: "metal sheet forming shrinker" Mo¿e na pocz±tek wpisz w youtube: "English Wheels 201" - jako¶ sobie radz± bez palnika...
A o stosowaniu cienkich drutów 0,6mm + puls (lub podwójny) + UMIEJÊTNO¦CI spawacza? (MAGiem bo migiem to robota idzie) Jest jeszcze lutospawanie - np ¶wietnie siê ³±czy t± metod± cienkie blachy pokryte AlZn i nie koroduj±... Zale¿y co masz na my¶li warunki warsztatowe - np mikroplazm± mo¿na spawaæ 0,1mm...
Reply to
Alexander
Już Ci napisałem że masz rację. Ale bez względu na informacje jakie posiadłeś z internetu ja w dalszym ciągu, jak mi się dziura w tłumiku albo rurze wydechowej zrobi. Pojadę tam gdzie mi to palnikiem acetylenowym pospawają. Jak będę musiał wymienić cały błotnik to niech to zrobią migiem.
Reply to
kogutek
Bo do ruroci±gów nie ma lepszej metody ni¿ palnik. Po pierwsze masz w rêce wielk± moc niezale¿n± od dostêpu do energii elektrycznej. Do wykonania dobrzej jako¶ci szczelnego spawu potrzeba spawarki o du¿ej mocy, która przetopi rurê na ca³ej grubo¶ci ¶cianki. Po drugie bardzo dok³adnie widaæ przetop metalu i bez po¶piechu mo¿na go uzyskaæ na ca³ej grubo¶ci materia³u co w tym przypadku ma ogromne znaczenie. Po trzecie spawanie ruroci±gów na ¶cianach, w kana³ach itp miejscach metodami elektrycznymi jest niepraktyczne - gdy nie nie ma doj¶cia do zewnêtrznej powierzchni rury, mo¿na przepaliæ j± palnikiem i pospawaæ od ¶rodka Po czwarte mo¿na na bie¿±co wg potrzeb rurê podgrzewaæ i wyginaæ na gor±co.
Reply to
Jackare
I tu się z Tobą nie zgodzę. To że u mnie robili palnikiem nic nie znaczy. Może wygodniej im było. Rurociągów , tych prawdziwych, już nie spawają ludzie. Maszyny są wydajniejsze, precyzyjniejsze. Spawacz nie ma najmniejszej szansy wejść do rury fi 500 żeby pospawać od środka. Bo jak ścianka rury gruba to i od środka trzeba pospawać. Z jakością zmechanizowanego stanowiska do spawania rurociągów najlepszy spawacz nie ma się co nawet próbować mierzyć. Odpadnie po 10 centymetrach spawu. Ale do napraw samochodów, zwłaszcza tych trochę starszych metody spawania elektrycznego odpadają. Ktoś kto twierdzi ze można skutecznie połatać stary samochód migiem ma małe myszki w głowie. Byle jak można ale dobrze się nie da. Ta byle jakość jest widoczna na co dzień. Wszystko takie umemłane. Z zewnątrz zaraz po zrobieniu przez jakiś czas wygląda. Ale w środku syf z gilem. I wyłazi to wszystko na wierzch. Taka byle jakość nas wszędzie otacza. Człowiek co się tutaj udziela i chce samochody spawać elektrycznie ma w tym swój udział. Gdzieś w internecie zobaczył i myśli że wie wszystko. Do jakiś stron odsyła. Skany z porządnej książki bu zrobił i do nich dał linki. To by była jakaś informacja.
Reply to
kogutek
U¿ytkownik "kogutek" napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
OK, ale ja pisze o rurociagach "zwyk³ych" czyli doprowadzaj±cych media do indywidualnego odbiorcy a wiêc instalacjach gazowych, grzewczych itp w budynkach. Zazwyczaj nie specjalnie mo¿liwo¶ci spawania ma³ych rur takich do fi 65 mm biegn±cych na ¶cianach, w zakamarkach piwnic w ma³ych kot³owniach inaczej ni¿ palnikiem plus mo¿liwo¶ci wyginania i kszta³towania na gor±co.
Reply to
Jackare
Przy takich raczej instalacjach a nie ruroci±gach spawanie gazowe jest niezast±pione. W zasadzie niczym innym siê nie da. Tylko desperat u¿y³ by spawarki elektrycznej.
Reply to
kogutek

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.