koledzy pomocy :-))

witam
jak pisa³em poszukuje planów modelu angielskiej firmy balsacraft model to
precendent fly boy . je¶li kto¶ mo¿e przes³aæ mi scany to bêdê bardzo
wdziêczny :-) . Mo¿e kto¶ ma maila do firmy bo te co znalaz³em to niestety
s± nieaktualne
M
Reply to
Marek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.