Logger wysokosci lotu

Czesc,
Czy w Polsce mozna gdzies kupic logger wysokosci lotu. Np taki:
formatting link
CSM-ie nawet o tym nie slyszeli, wiec mam zle przeczucia. Nie zebym mial
ich za wyrocznie, ale sklep maja wypchany.
Pozdrawiam,
Marcin
Reply to
Marcin Klimowicz
Loading thread data ...
lotów, to mogê udostêpniæ na kilka dni do testów. Teraz codziennie nad nim pracujê, ale mam dwa egzemplarze wiêc jeden mogê wypo¿yczyæ, pod warunkiem ¿e masz komputer ze z³±czem RS232. Idea³em by³by notebook / laptop ale od biedy da siê pracowaæ na domowym pececie. Od czasu gdy ostanio chwali³em siê na forum PWM podnios³em rozdzieczo¶æ pomiaru napiêcia i temperatury do 0,01 [V,oC], zastosowa³em efektywniejszy sposób filtracji danych a w ci±gu ostatnich 3 wieczorów uda³o mi siê zrobiæ regulowan± podstawê czasu sygna³u wario.
W tej chwili mam jaki¶ b³±d w pomiarze wysoko¶ci (objawiajacy siê obecno¶ci± szpilek na wykresie), wiêc akurat w tym co Ciê intersuje, ale wysoko¶ciomierz idzie na warsztat dzi¶ wieczór. Od strony metrologicznej instrument jest ju¿ zadowalaj±cy - przynajmniej nie ma du¿ych odchy³ek od mojego wzorca wysoko¶ci 27m. Logger jako taki dzia³a bez zastrze¿eñ (no... mo¿e po ostatnich zmianach trochê spad³a mu rozdzieczo¶æ w funkcji czasu, ale to jest do zrobienia /
ominiêcia). Poniewa¿ dopóki nie ma radia nie ma sensu u¿ywaæ komnikatów g³osowych, mogê zwolniæ pamiêæ przeznaczon± na sample i udostêpniæ j± loggerowi, muszê tylko to przemy¶leæ i zrobiæ na tyle sprytnie, ¿eby dawa³o siê przesuwaæ pamiêæ bez kompilacji softu.
Co do loggera to Lomcovak ma bardzo rozbudowany soft od strony prezentacji wykresów. U mnie tego nie ma. Softem zci±gam binarne dane z urz±dzenia, potem dekodujê je do pliku tekstowego i dopiero ten wczytujê do excella. Docelowo download danych bêdzie zintegrowany z dekodowaniem danych, ale na razie ze wzglêdu na konieczno¶æ debugowania procesu te rzeczy s± osobno. Tyle skrótowo. Na razie nie uaktualniam strony, bo ci±gle co¶ zmieniam/poprawiam ale w perspektywie miesi±ca-dwóch na pewno opublikujê now± funkcjonalno¶æ.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Witam!
Piotr "Pitlab" Laskowski wrote:
Gdyby nie bylo chetnych to ja bym wypozyczyl - Aeronka rozne juz urzadzenia wynosila w powietrze a chetnie bym sprawdzil jaki pulap osiaga :o)))) Ile to urzadzenie wazy ?
Reply to
Arcimek
Witaj
Je¿li autor w±tku nie odezwie siê w ci±gu powiedmy dwóch dni, to wy¶lê do Ciebie. Je¿eli bêdzie chêtny, to jeste¶ drugi w kolejce. Pode¶lij mi prywatnie swoje dane adresowe. Waga urz±dzenia to oko³o 15g ale wa¿y³em dosyæ dawno (z trochê innym okablowaniem) i na kiepskiej wadze.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Serdeczne dzieki za propozycje. Oddaje pierwszenstwo Arcimkowi. Powodzenia w dalszym rozwoju urzadzenia. Bede sledzil z uwaga.
Pozdrowienia, Marcin
Reply to
Marcin Klimowicz
Tak te¿ siê sta³o. Urz±dzenie jest juz w drodze do Szczecina a ja rozwijam dokumentacjê. Piszê w HTMLu wiêc za kilka dni co¶ wrzucê na stronê.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Witam!
Piotr "Pitlab" Laskowski wrote:
...i juz sie testuje :o))) Niedlugo postaram sie zamiescic opis...
Reply to
Arcimek
Czekamy, czekamy ;o)
Reply to
sector

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.