[rc] 10% --> 20% nitro

Witam,
W³asnie przed chwil± zosta³ mi dostarczony kanister 5l z paliwem MT F/I
Champion 20% nitro. Mam wra¿enie granicz±ce z pewno¶ci±, ¿e zamawia³em F/I
Contest 10%, na którym standardowo latam... ale mog³o doj¶æ do pomy³ki albo
z mojej strony albo ze strony sklepu - bywa. Nie jest to istotne, o ile nie
bêdzie mia³o negatywnych skutków na mój silnik czyli OS FS-52S 4-takt, który
wypali³ ju¿ ok 4l paliwa, wiêc jest - jak mniemam - wstêpnie dotarty.
Czy szanowni Koledzy radz± mi kupiæ nowe/wymieniæ te z 20% nitro na co¶
"s³abszego" czyli 10%?
A mo¿e bez ¿y³owania silnika je noramlnie przepaliæ i siê nie przejmowaæ?
pozdrawiam,
qrdl
Reply to
qrdl
Loading thread data ...
To powyższe. Tyle że silnik trzeba będzie na to paliwo nieco podregulować.
Chyba, że ze względów ekonomicznych dokup 5 l paliwa bez nitrometanu i wymieszaj ;-)
Czy to paliwo jest na syntetyku czy na rycynie? Do 4-suwu (już Ci pisałem) naprawdę najlepiej stosować paliwo na oleju syntetycznym (14%)plus 2 - 3% rycyny. Przedłuża to żywotność łożysk wału korbowego o lata!
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Witam,
U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@onet.eu napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Dziêkujê za szybk± odpowied¼. Niestety paliwo, które poleca³e¶ w innym temacie Supaglo, jest imo trudno w Polsce dostêpne (a mo¿e ja ¼le szuka³em i nie znalez³em niczego w necie...) Te paliwo, które dosta³em czyli F/I Champion, ma nastêpuj±cy sk³ad: Klotz Super Techniplate Oil 18%, metanol 62%, nitrometanol 20%. O ile siê nie mylê, ten klotz to jaka¶ mieszanka i chyba ma jak±¶ ma³± domieszkê rycyny (nie jest to w 100% syntetyk), ale g³owy uci±æ nie dam, gdzie¶ mia³em w gazecie anglojêzycznej artyku³, muszê poszukaæ. Jest to jedno z paliw serii Fromula Irvine (F/I). Dla serii jest charakterystyczne, ¿e maj± taki sam sk³ad klotzka 18%, natomiast ró¿ny dodatek nitro 0-30%.
formatting link
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl
Niemieckie Google na pierwszej stronie wyrzucają
formatting link
Nawet dokładny skład mają tam podany. Nie wiem tylko jak u nich z dostępnością.
KLOTZ to jest o ile wiem czysty syntetyk, albo syntetyk z dodatkiem oleju mineralnego. Ale jak wiem nie zawiera rycyny.
Pozdrówka Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@onet.eu napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Tak, ale w³a¶nie dostêpno¶æ jest problemem, tj. jest niedostêpne. Nie dalej jak w pi±tek tam telefonowa³em i w sumie zamówi³em u nich F/I 10%, a przysz³a rzeczona 20%.
Z ró¿nych opini w polskim necie, na które natrafia³em, wynika, ¿e koledzy modelarze chwal± sobie do 4t paliwa F/I szczególnie te 10%. Ja mam nadziejê, ¿e 20%, jak zasugerowa³e¶, nie zaszkodzi, a przynajmniej zyskam nowe do¶wiadczenie :-) Co do klotza nie bêdê siê spiera³, bo artyku³ czyta³em kilka lat temu i mo¿e nie by³a tam tego co mi siê wydawa³o. Jeszcze raz dziêkujê.
serdecznie pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl
U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@onet.eu napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Baaaardzo ciê¿ko :(
Reply to
Vex

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.