[RC]Jaki jest maksymalny dopuszczalny prad ladowania wodorkow?

Witam!
Dokladnie chodzi mi o Sanio Twicel 750(cywilne). Czy nie ucierpia bardzo
jesli zaaplikuje im 0,5A? Bardzo zalezy mi dzisiaj na szybkim naladowaniu.
Pozdrawiam
Robi
Reply to
Robi
Loading thread data ...
Cze¶æ Nic im siê nie stanie. Dobrze jakby mialy ch³odzenie np, wiatrak komputerowy.
pozdrawiam jack
Reply to
Jack
U¿ytkownik "Robi" napisa³...
naladowaniu.
£adowa³em takie aku 1C czyli pr±dem 750 mA. Nie zagotowa³y siê, sprawowa³y siê i nadal sprawuj± (u nowego w³a¶ciciela) bardzo dobrze. Z tego co wiem pr±d=1C jest bezpieczny do ³adowania wszystkich wodorków, poza tymi do du¿ych obci±¿eñ (o du¿ych pojemno¶ciach 3000,3300) - tam pr±d dochodzi do 2C. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Dodam jeszcze, ¿e konstruktor Pulsara, swój pakiet Ni-MH (pojemno¶æ oko³o 2000 - 2400 mAh) ³aduje pr±dem 8A !!!. Nie ¶ciemniam. S± to jednak aku du¿o lepsze od moich Panasoniców. Pakiet ¿yje i te¿ ma siê zupe³nie dobrze.
Pozdrawiam - Radek P.
Reply to
Radek P
Sanyo 500AR laduje 2A.
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witam,
topowe modele Schulze mog± daæ nawet do 10A. zobacz tu:
formatting link
Adam Nied¼wiadek
Reply to
Adam Niedzwiadek
Witam,
Taka ma³a uwaga. W/g producenta:
formatting link
ma pojemno¶æ 550mAh, a 500mAh to gwarantowana pojemnosc minimalna. Ja programujê 550 i zwykle udaje siê wpompowaæ od 490 do 520mAh (³adowarka BC100).
Pozdrawiam, Adam Nied¼wiadek
Reply to
Adam Niedzwiadek
Witam,
Ooops. Wygl±da na to ¿e Sanyo zmieni³o specyfikacjê - teraz podaj± w tym PDFie 500mAh. A da³bym g³owê, ¿e ze 2-3 miesi±ce temu ogl±da³em tego PDFa (mo¿e z innego linka) i by³o 550mAh.
Adam
Reply to
Adam Niedzwiadek
Hey
Ja moje Twicellki (te starsze, 700mAh) ³adowa³em pr±dem 1,5 A (bo tylko tyle by³a w stanie daæ ³adowarka ;-)) i wszystko by³o/jest ok. Po prostu je¿eli masz dobr± ³adowarkê (dok³adna kontrola delta peak) to mo¿esz spokojnie ³adowaæ wodorki wiêkszymi pr±dami.
pozdrawiam
mikki
U¿ytkownik Robi <NOSPAM snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:bi1rb6$b2$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
naladowaniu.
Reply to
mikki
tzn. mam na mysli praktyke nie teorie, bo o pradzie podawanym przez producenta 750mA wiem chociazby z tego co jest napisane na obudowie ogniwa, jednak nie spotkalem sie z tym, zeby w praktyce ktos ladowal nizej niz 1.5A. Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witam,
Generalnie wszyscy zalecaj± nieprzekraczanie pr±du 4C i to z dodatkowym za³o¿eniem ¿e tyczy siê to tylko NiCd dobrej jako¶ci (takie jak np. N500AR). Generalnie ³aduj±c takimi du¿ymi pr±dami skracasz ¿ywot swoich pakietów. Ja nie próbowa³em ³adowaæ wiêkszymi ni¿ 4C i nie mam zamiaru. A co do przyspieszania ³adowania, to spróbuj podej¶æ do sprawy z drugiej strony i... wyd³u¿ czas latania poprzez np: 1. mniej agresywane latanie 2. sprawniejszy napêd (przek³adnia, bezszczotkowce) 3. Wiêcej pakietów 4. Pakiety NiMh lub LiOn
Ja osobi¶cie stosujê taki trick: Idê lataæ z 3 pakietami: 2 pakiety to 8*N500AR a jeden to 8*NiMh 1100 w rozmiarze dok³adnie jak N500AR. Latam najpierw pierwszy pakiet NiCd - zwykle od 5-12 minut. Potem zak³adam wodorki i latam 8-20 minut w tym czasie NiCd siê ³aduje. Potem albo lot na drugim pakiecie NiCd, albo znów na pierwszym je¶li siê zd±¿y³ na³adowaæ. Potem kolejny lot na NiCd. Czyli mam 4 loty - 3 na Nicd i 1 na NiMh. To daje zwykle ok 25 do 45 minut w powietrzu = 1-1,5h na popo³udniowo-wieczorny wypad na ³±kê. To takie optymalny czas, przy którym rodzina jeszcze za bardzo nie marudzi.:) Poza tym pod koniec komary na mojej ³±ce s± ju¿ tak zdesperowane, ¿e nawet gruba warstwa Autanu ich nie zatrzymuje :)
Pozdrawiam, Adam Nied¼wiadek
Reply to
Adam Niedzwiadek
Witam,
ja ustawiam 4*550 czyli 2,2A.
Adam
Reply to
Adam Niedzwiadek
Witam,
Pulsar to dobry wybór, ale gdy brak funduszy to mo¿e Intelii Control za ok 480, ale ona nie obs³ugiuje LiOn. Ja z kolei mam BC100 (365zl) - ta obs³uguje wszystkie typy. Nie ma za to przetwornicy, ale ja tak± zbudowa³em i aktualnie koñczê j± testowaæ.
Adam
Reply to
Adam Niedzwiadek
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" napisa³...
Ja swoje 500 ³adujê 1,5-2A. Wiêkszym pr±dem to ju¿ mia³bym obawy. S± jednak aku, które mo¿na ³adowaæ wiêcej ni¿ 4C. Te aku to SCR 1100 takie, jakie u¿ywane s± w spawarkach. O ile wiem ³aduj± je pr±dami >8A. Nowe aku 2/3 i 4/5 SC te¿ pewnie dadz± siê ³adowaæ >4C. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Witam,
Mo¿e powinni¶my ustaliæ co znaczy "maksymalny pr±d ³adowania". Je¶li ma to byæ pr±d przy którym ogniwo nie wybucha podczas ³adowania, to pewnie bêdzie to sporo wiêcej ni¿ 4C. Ja my¶lê, ¿e maks. u¿yteczny pr±d dla wiêkszo¶ci z nas to taki który zapewnia godziw± trwa³o¶æ pakietu min. przez 1 sezon. Oczywi¶cie zabiegi pielêgnacyjne w stylu formowanie co np. 2tyg + ³adowanie C/10 gdy tylko warunki pozwalaj± mog± pomóc w zachowaniu parametrów akku, ale my¶lê ¿e skoro wiêkszo¶æ zaleca max 4C to chyba warto siê tego trzymaæ.
Pozdrawiam, Adam Nied¼wiadek
Reply to
Adam Niedzwiadek
Zostane przy Pulsarze bo ma chyba najwieksze mozliwosci, a uznaje, ze jak juz kupowac ladowarke to musi byc max. wypas. Z funduszami rzeczywiscie krucho bo czekaja mnie liczne DUUZE wydatki w najblizszym czasie. Mysle, ze przemecze sie przez ten sezon i kupie przed przyszlym.
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Tu mam pytanie dodatkowe. Jakiego rzedu ilosc cykli przezyje dobrze traktowany (ladowania 2A, rozladowania do konca co 2-3 cykle) pakiet z ogniw N500AR zanim utraci powiedzmy 20% pojemnosci pierwotnej? Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
.....
.....
Przy katalogowym traktowaniu po 500 cyklach (po 1000 u optymistycznych producentow). Ja obstawiam kilkaset.
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
.....
Zgubiles wazny parametr - przy jakim pradzie? przy 0,1A - tak jak piszesz.
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Tobie sie z motocyklami pomylilo? Jaki sezon? To kwestia rekawiczek ;-)
Reply to
Krzysztof J. Choroszko

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.