[RC] Jaki silnik elektryczny

Mam pytanko do bardziej do¶wiadczonych kolegów. Jaki silnik elektryczny
w³o¿yæ do szybowca Gazela (rozp. 3,2 waga ok 2 kg) ¿eby to to jako¶ lata³o.
Wsadzi³em 600 z przek³adni± 1:3 i nie bardzo modelik chce nabieraæ
wysoko¶ci. Szukam kompromisu pomiêdzy mo¿liwo¶ciami , a cen±.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziêkujê.
Reply to
Remus
Loading thread data ...
A motoclac nic nie powiedzia³ ? Przy tej wadze to trzeba bêdzie raczej wsadziæ 3F :)
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Witam!
Widziałem kiedyś Jantara 3.8 m (latającego) na silniku Mega Mini 7E, 8 celach i 35 amperowym regulatorze. Zresztą jest to model oferowany przez Modelmaking.
P.s. sam sie przymierzam do wsadzenia tego napędu do Jantara ale 3m.
Pozdrowienia snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
mozzo
Skad wytrzasn±³e¶ Jantara 3m? Mozna gdzie¶ kupiæ zestaw, czy robisz od podstaw? Pytam bo ten Jantar z Modelmaking chodzi mi od kilku dni po glowie, ale jest za du¿y na moje mo¿liwo¶ci transportowe... Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Podpisuje siê pod kolegami, ¿e bêdziesz potrzebowa³ silnika trójfazowego, ale tu niestety nie bêdzie kompromisu z cen± w ¿aden sposób :( Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Zestawów Jantara Standard 1 (3m) to jeszcze nie widziałem, ale spotkałem człowieka, który chciał się pozbyć kadłuba laminatowego właśnie do Jantara. Kupiłem go od niego, a po dokładniejszych oględzinach (przy wykorzystaniu witryny p. Piotra Piechowskiego oczywiście) okazało się że najbardziej przypomina SZD-48 Jantara Standard 1. Jeszcze tylko wykonać skrzydełka (3m przy cięciwie ok 18cm(!)) i gotowe! ;)
p.s. Mega Mini 7e to silnik dwufazowy (jeśli to dobre określenie)
Pozdrawiam snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
mozzo
Sprostowanie: chodzi oczywiście o SZD-41 Jantar Standard 1 (bo SZD-48 to Jantar Standard 3)
Pozdrawiam snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
mozzo
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" ...
A jednak NIE - silniki o du¿ych mocach to nie tylko trójfazowce.
Zobacz np. zakoñczon± niedawno (ale chyba bez sprzeda¿y) aukcjê:
formatting link
to pewnie by³aby ju¿ przesada.
Mo¿e w Twoim zestawie napêdowym wystarczy pokombinowaæ z doborem ¶mig³a (jakie masz?) lub/i zwiêkszyæ liczbê ogniw? Mo¿e warto te¿ pomy¶leæ o ogniwach o mniejszej pojemno¶ci (a zatem i wadze). Wszak to nie samolot - ma siê wyci±gn±æ na pu³ap i potem szybowaæ. Czyli nie potrzebujesz bardzo du¿ych pojemno¶ci (czasu lotu silnikowego).
Je¶li nie wystarczy - mo¿esz pomy¶leæ o wydajniejszym silniku - np. jakiej¶ Medze Mini (he, he, mini = >200 gram, a Midi w ich pojêciu to ponad 300 gram silnika. No, ale ten z linka powy¿ej to prawie 0,5 kg)
Trójfazowce: Je¶li by za³o¿yæ, ¿e sprzedasz (wykorzystasz gdzie indziej) regulator, to zapewne oka¿e siê, ¿e rozwi±zanie z cyklu np. Mega 22/30 albo 22/20+przek³adnia bêdzie ca³kiem rozs±dne cenowo.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Witam Nie wiem na jakie napiêcie ma ten silnik i z jakich ogniw go zasilasz ?. Z MotoCalca wysz³o ¿e masz szanse na w miarê normalne wznoszenie przy silniku Speed 600 BB SP 9.6V (przek³adnia 3:1) i 10 ogniwach np. 10 x Sanyo 1250 SCRL czy RC 4/5 (1700). Ok dwa wyj¶cia przy 4 min silnika i wymagane przyzwoite ch³odzenie silnika Smig³o 14x10. Mo¿na te¿ spróbowaæ w³o¿yæ w to miejsce Speed 700 BB Turbo 8.4V. To tyle z rozwi±zañ bud¿etowych. A tak naprawdê to problem rozwi±zuje ¶redniej wielko¶ci bezszczotkowiec np. Mega serii 22/30/.... pozdrawiam Tomek
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" <robspam1@SKASUJTO!reebok.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bmllec$l11$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Tomasz Nawacki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.