silnik 400 - jaki ??

Witam !
Ze wzglêdu na brak do¶wadczenia w kategorii silników elektrycznych wolê zdaæ
siê na Was.
Muszê kupiæ silnik 400 i nie wiem który model wybraæ
Speeda, Permaxa czy MIG. Zale¿y mi na w miare du¿ej trwa³o¶ci i niewielkiej
(lub ¿adnej) emisji zak³óceñ.A tak przy okazji ka¿dy z tych silników
widzia³em w ró¿nych wersjach napiêciowych 6 i 7,2 V nie jestem zobligowany
pakietami i ³adowarkami bo to tak¿e muszê kupiæ wiêc na które napiêcie
lepiej wybraæ?
Pozdrawiam
Krzysztof <xArEs> Ludwiczak
Reply to
xArEs
Loading thread data ...
Z glebin modelarni ...
x> Witam !
x> Ze względu na brak dośwadczenia w kategorii silników elektrycznych wolę zdać x> się na Was. x> Muszę kupić silnik 400 i nie wiem który model wybrać x> Speeda, Permaxa czy MIG. Zależy mi na w miare dużej trwałości i niewielkiej x> (lub żadnej) emisji zakłóceń.A tak przy okazji każdy z tych silników x> widziałem w różnych wersjach napięciowych 6 i 7,2 V nie jestem zobligowany x> pakietami i ładowarkami bo to także muszę kupić więc na które napięcie x> lepiej wybrać?
x> Pozdrawiam x> Krzysztof <xArEs> Ludwiczak
Ogolem przylaczam sie do pytania.
Czy silniki 6V czy 7,2V. Jakie prady w zaleznosci od napiecia i wydajnosc z tym zwiazana. Oglem co lepiej i wydajnie.
A widze ze jest tu sporo fachmanow, wiec z odpowiedzia nie powinno byc problemow.
MarCiu
Reply to
Marciu11 - Viper
Ok postaram siê troszkê wyja¶niæ. Tak siê sk³ada ¿e wszystkie wymienione przez was silniki s± na dobr± tym samym sprzêtem. Chodzi o to ¿e mimo i¿ posiadaj± ró¿ne naklejki to i tak jest to to samo. 90% rynku to silniki Mabuchi (chodzi o tanie silniki modelarskie, a nie o neodymy, kobalty, albo i bezszczotki), kilka procent Johnson i inni producenci. Bardzo teoretycznie silnik 6V powinien mieæ szczotki o wiêkszej przewodno¶ci ni¿ 7,2V tak ¿eby przy ni¿szym napiêciu daæ radê przenie¶æ podobn± moc (oko³o 50 do 70 W). Z tego wynika równie¿ ¿e silnik 6V ma wiêksz± moc przy takim samym napiêciu ni¿ silnik 7,2V, zwiêksza siê jednak zu¿ycie pr±du a to zmniejsza czas lotu. Z kolei aby uzyskaæ tak± sam± moc z 7,2V nale¿y podaæ wy¿sze napiêcie, czyli wiêcej celek w pakiecie=wiêkszy ciê¿ar p³atowca. Co do emisji zak³óceñ, to 3 kondensatorki po 100 do 470 nF (szczotka-obudowa x 2 i pomiêdzy szczotkami) do tego dioda gasz±ca przepiêcia pomiêdzy szczotkami. Wskazane jest równie¿ dotarcie silnika. Podstaw± jest równie¿ dobra wentylacja zapobiegaj±ca nadmiernemu przegrzewaniu silnika.
Reply to
Skazoo Bemowo ErcE :
Hey
No w³a¶nie...i tutaj mam pytanko : a co je¶li nie mam "dobrej" wentylacji ? ;-). U¿ywam speeda 400 6V + 8 cel NiCd - latam praktycznie ca³y czas "na maxa" - efekt jest ³atwy do przewidzenia - silnik po locie jest gor±cy (a nawet baaardzo gor±cy). Chcia³bym siê dowiedzieæ co grozi mojemu silniczkowi ? Na co w³a¶ciwie wp³ywa wysoka temp. ? Kiedy¶ s³ysza³em, ¿e w neodymach wysoka temp. uszkadza magnesy. Czy w zwyk³ych silniczkach ferrytowych te¿ tak jest ? Moja stareñka 280-tka, nie docierana, regularnie przegrzewana i z wylatanymi dwoma sezonami (dziesi±tki godzin pracy) nadal dzia³a i ma siê dobrze - obracaj±c rêk± wa³ nadal wyczywa siê niezmienion± "kompresjê" magnesów. St±d moje pytanie - czy wysoka temp. faktycznie jest a¿ taka szkodliwa dla zwyk³ych speedów ?
pozdrawiam
mikki
Reply to
mikki
Kiedyś przegrzałem silnik 280. Polegało to na tym, że elementy z tworzywa znajdujące się w pobliżu komutatora roztopiły się uszkadzając go.
Reply to
PiotrP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.