[RC] Aktualizacja strony www

Witam,
Sporo siê u mnie w ostatnich miesi±cach dzia³o, co niestety odbi³o siê na
aktualno¶ci mojej strony www.
Nazbiera³o siê te¿ sporo materia³u.
Dzi¶ zapraszam do obejrzenia dwóch modeli elektryków: funflaja i
motoszybowca.
Pragnê zwróciæ Wasz± uwagê na model funfaja Cywil, który jest napêdzany
silnikiem bezszczotkowym wykonanym przez Witka. Wit0 czêsto pisa³ o swoich
dzie³ach, a ja chcê pokazaæ jak fajnie sprawuje siê taki napêd w bardzo
prostym do wykonania modelu. Za to frajda jest nie do opisania - lepiej
zobaczyæ film.
Reply to
Wojciech Komorniczak
Loading thread data ...
Jestem pod wielkim wra¿eniem, wrêcz przyt³oczony tym co potrafi wykonaæ CD-brushless-baj-Wit0. Przy zachowaniu pe³nej u¿ytkowo¶ci takiego zestawu pod wzglêdem czasu lotu. Szkoda tylko ¿e nie mo¿na na szybko ³adowaæ LiJonek :( Tymbardziej utwierdzi³es mnie Wojtku w celowo¶ci przesiadki na duecik CD-Jon :)
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Cześć, Czy, "Cywil" w tej konfiguracji w jakiej latasz potrafi zawisnąć na śmigle? Zastanawiam się właśnie w co wyposażyć SU-31 od Pieńkowskiego. Chciałem wreszcie się nauczyć tego zawisu i ta konfiguracja bardzo by mi odpowiadała, waga zblizona, cena do przyjęcia.
pozdrawiam,
DarekRC Mińsk Maz.
Reply to
DAREKRC
Szkoda tylko że nie można na szybko ładować LiJonek
Witam. A PO CO ???
-bierzesz na lotnisko 3 pakiety -i prędzej zdechniesz z przemęczenia nadmiarem latania -i ciąglego patrzenia w górę -niż bedziesz chciał ładować... (po 30-40 minut ostrego latania na pakiet -lub ponad godzinę spokojnego)
a mozna ładować około 40-50 min do 80% pojemności -dopiero ładowanie do pełna jest dłuuuuugie ... pozdrawiam. Witek
Reply to
wit0
a ja mam pytanie ile kosztuje taki silniczek i takie akumulatory Conti
Reply to
Conti
Witaj
Zobaczy³em i podoba mi siê. W bezszczotkowca na razie nie zainwestujê ale zalega mi 280tka z przek³adni± i regulatorem my¶lê, ¿e powinna poci±gn±æ taki model. Mam kilka pytañ -jakie s± wymiary stateczników -po³o¿enie SC -gdzie kupi³e¶ wspomniany pakiet LiJon od Della
pozdrawiam
Reply to
JK
Witam,
¶migle?
Niestety, ale nie. Musia³bym daæ 3 ogniwa szeregowo i musia³yby to byæ ogniwa wydajniejsze pr±dowo (np. E-tec lub Kokam).
Ale w tym modelu (modele od p. Pieñkowskiego s± du¿o l¿ejsze ni¿ Cywil) mog³oby siê to udaæ. Gdyby¶ jeszcze zamiast ogniw takich jak ja zastosowa³ E-Tec 1200mAh, które s± prawie po³owe l¿ejsze, to my¶lê, ¿e zszed³by¶ z mas± modelu poni¿ej 200g. A wtedy zawis na ¶migle - bez problemu.
Reply to
Wojciech Komorniczak
Witam,
Te¿ mi siê tak wydaje. Polecam 280 plus przek³adnia 4,1:1 ze ¶mig³em APC 10x6 SF. Powinno piêknie lataæ, wa¿ne aby silnik by³ dobrze ch³odzony.
Na oko - tak aby model wygl±da³ w miarê proporcjonalnie: a tak na powa¿nie, to nie wydaje mi siê to zbyt krytyczne w takim modelu.
Statecznik + ster wysoko¶ci 32x16 cm (pó³ na pó³), pionowy ok. 15x15 ze skosem w kr. natarcia. Wa¿ne, aby pomiêdzy ster wysoko¶ci a statecznik poziomy wstawiæ listewkê usztywniaj±c± 3x3 mm.
Oko³o 1/4 ciêciwy.
Warszawa, tel. 0-503-651-674 Facet ma sklep z czê¶ciami do notebooków w centrum handlowym Bemowo. Ca³e akku (8 ogniw) kosztuje 280 z³.
Reply to
Wojciech Komorniczak
A jaki używasz reglerek?, bo słyszałem, że z silniczkami od CD nie wszystkie chcą poprawnie działać.
DarekRC Mińsk Maz.
Reply to
DAREKRC
Za namow± twórcy silnika zanaby³em regulator Model Motors typ: 0810-3. Jest on o tyle fajny, ¿e przewidziano w nim mo¿liwo¶æ pod³±czenia ogniw LiIon, wiêc nawet pakiet 3 szeregowo po³±czonych ogniw jest bezpieczny z tym reglerkiem. Sugerowa³bym jednak zakup odrobinê wiêkszego reglerka typu 1210-3 waga ta sama ale wytrzymuje wiêksze pr±dy.
Reply to
Wojciech Komorniczak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.