Rozbudowa nadajnika RC z analogowego do cyfrowego

Witajcie.
Czy ma ktoś może gdzieś linki lub opracowania w innej formie,
dotyczące rozbudowy nadajników RC ??
Widziałem aparaturke 4 kanałową (nie wiem jaki był to model przed
rozbudową) do której zamontowany był wyświetlacz LCD 2x16.
Miała około 20 pamięci modeli, 6 kanałów proporcjonalnych, i podobno
elektronika była zbudowana na procesorze Atmega . Koszt zrobienia czegoś
takiego jest stosunkowo nieduży w porównaniu do zakupu nowego sprzętu.
A spełnia wszystkie potrzebne funkcje. Z oryginalnej aparatury
wykożystany jest moduł wcz oraz manipulatory i obudowa....
ReYu
Reply to
ReYu
Loading thread data ...
U¿ytkownik ReYu napisa³:
Witam Cos takiego zrobi³em jaki¶ czas temu do starej aparaturki firmy MODELA. Same czê¶ci to "przyszcz" (ATmega32 + stabilizator 7805, kwarc i kilka kondensatorów odsprzêgaj±cych, do tego wedle gustu jaki¶ wy¶wietlacz i prosta klawiaturka = ³±czny koszt elementów ok 50-80z³). Najwiêcej zabawy to oprogramowanie tego wszystkiego. W koderze mam pamiêæ 8 modeli (do EEPROM-u wejdzie spokojnie z 50 modeli, ale to by³by juz przerost formy nad tre¶ci±). Jak widac na zdjêciu s± miksery do "delty". Trymery cyfrowe (analogowe równie¿ dzia³aj±), ustawianie skrajnych wychyleñ sterów, czu³o¶ci dr±¿ków, rewersu i exponentu. Do tego jescze kilka "pierdu³ek" typu stoper, wska¼nik na³adowania akumulatorów itp. Z oryginalnego radia dosta³a obudowa oraz manetki i modu³ w.cz, które s± tak porz±dnie zrobione, ¿e naprawdê nie ma co w nich poprawiaæ (oprócz dorobionego modu³u syntezy na SAA1057) Wygl±da to mniejwiêcej tak:
formatting link
(sorki, lepszego zdjêcia nie mam pod rêk±) Jako wy¶wietlacz zastosowa³em popularny na Allegro DM157A (trochê upierdliwy w programowaniu, ale ma bardzo czytelne kontrastowe znaki 24x3)
Pozdrawiam Grzegorz
Reply to
Grzegorz Kurczyk

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.