Serwa GWS - opinie?

Witam,
S³ysza³em ostatnio bardzo niekorzystne opinie na temat serw GWS. Czy kto¶
mo¿e potwierdziæ/zaprzeczyæ na podstawie praktycznych do¶wiadczeñ? Czy s±
du¿o gorsze od Hiteca? Rozpadaj± siê? Maj± luzy? S³aba dok³adno¶æ?
Bêdê wdziêczny za wszelkie opinie.
Pozdrawiam,
Marcin Sommer.
Reply to
Marcin Sommer
Loading thread data ...
No wiêc tak, luzy niestety maja,ale nie na tyle znaczne ¿eby przeszkadza³y (przynajmniej mi). Rozpa¶æ...eee jeszcze siê nie rozlecia³o i ma siê nawet ca³kiem dobrze. Ja lata³em do tej pory na Futabach i ¶miem stwierdziæ ¿e s± one lepsze od najnizszych modeli Hitec'a (300) i Futaby(3003). I maj± dwie dodatkowe zalety:nie brzêcz± i s± tanie.
Reply to
Adrian
Witam, Jestem do¶æ pocz±tkuj±cym modelarzem lotniczym (na razie !). Od samego jednak pocz±tku mój kolega - modelarz z praktyk± i wieloma modelami "w baga¿u" - poleci³ mi GWS. Teraz mam 3 samoloty, helikopter i wszystko jest oparte na GWS. Nieporównywalnie du¿o tañsze ni¿ Hitec, luzy nie s± przeze mnie zauwa¿alne. Byæ mo¿e pojawi± siê po d³u¿szej eksploatacji. Ale nawet Hitec nowy luzów nie ma, a eksploatowany te¿ bêdzie je mia³ ...
Zbych
U¿ytkownik "Marcin Sommer" snipped-for-privacy@kiz.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c7fqgt$ajh$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Zbych
Witam Pozatym ze maja niestety dosc delikatne przekladnie to sa fajne, napewna sa tanie i maja dosc ciekawie rozwiazana elektronike. Do czystej rekreacji napewno nie potrzeba nic lepszego.
Reply to
Viper
zadam mo¿e trochê g³upie pytanie, ale w archiwum nie znalaz³em. Gdzie znajdê pê³n± ofertê serw GWS i gdzie je kupie. Chodzi mi o serwa do depronka wiêc jakie¶ mikro.
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.