Statystyka aparatur

Tradycyjnie jak co kwarta³ zapraszam do obejrzenia kolejnej wersji statystyk
aparatur na mojej stronie.
Tym razem bez wiêkszych sensacji. Hitec nadal utrzymuje pozycjê lidera
g³ównie dziêki obecnie najpopularniejszej apraturze Flash 5X, wcze¶niejszemu
liderowi Eclipse 7 oraz wschodz±cemu Opticowi 6.
Sanwa po boomie w ci±gu ostatnich 2 lat zwi±zanym z dobrymi cenami na RD6000
i VG400 trochê przystopowa³a. Widaæ ¿e brak innowacji szkodzi.
Ten fragment tortu rozchwytuja Chiñczycy z tanimi modelami E Sky i Walkera.
Chiñczycy doganiaj± ju¿ Multiplexa a w bie¿±cym roku pewnie przegoni± go i
dogoni± Graupnera, chocia¿ ten odbudowuje swoja pozycjê g³ównie dziêki
MX-12.
Futaba utrzymuje pozycjê g³ównie dziêki bardzo popularnym T9CAP / CHP i
tanim SkySportom.
Multiplex, który sprzeda³ siê jaki¶ czas temu Hitecowi i nie wypuszcza na
nasz rynek nowych aparatur systematycznie zbli¿a siê do dna.
Reply to
PitLab
Loading thread data ...
U¿ytkownik "PitLab" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:dp8p15$1b3b$ snipped-for-privacy@node1.news.atman.pl...
Witam wszystkich A mo¿e by¶ tak Piotrze rozszerzy³ (w miarê mo¿liwo¶ci oczywi¶cie) statystykê o czas u¿ytkowania aktualnie u¿ywanej aparatury. To by te¿ dostarczy³o dodatkowych informacji o zadowoleniu z aparatury (lub te¿ du¿ej "rotacji" niektórych typów).
Pozdrawiam Jaros³aw Hajduk, zadowolony u¿ytkownik wci±¿ tego samego MPX 4000 od 97 r , dzi¶ w³a¶nie "oblatanego" z modu³em nadawczym z syntez±.
Reply to
invalid unparseable
wystarczy przejzec statystyke u naszych zachodnich sąsiadów i łatwo mozna stwierdzic ze nasz rynek jest dnem , za niedługo w statystyce bedą aparatury z
estawów z marketów a wszystko bedzie przypominać sklep w stylu wszystko za 4zł..
iestety tak to wyglada we wszystkich dziedzinach życia.. ja Chińskie lubie tylko
żarcie :)
link:
formatting link
Reply to
HANSON
Witaj Jarku Na obecn± chwilê nie dam rady. Statystyka powstaje automatycznie przy okazji, przy moim minimalnym zaanga¿owaniu. Jedyn± szans± zebrania tego typu danych jest przeprowadzenie ankiety a ze wzglêdu na du¿± ilo¶æ danych jest to bardzo pracoch³onne. Dodatkowo wymaga dobrej woli od wszystkich u¿ytkowników a z tym mo¿e byæ problem. Natomiast jest to dobry pomys³. My¶lê ¿e jeszcze w tym pó³roczu zrobiê co¶ na kszta³t sklepiku gdzie przy wype³nianiu formularza zamówienia mo¿na by³o by zapytaæ o czas u¿ytkowania i zadowolenie z aparatury. Je¿eli nie zbankrutujê albo nie rozjedzie mnie walec, to za jaki¶ czas nazbiera siê trochê danych. ;-)
Reply to
PitLab
Ten link od dosyæ dawna publikujê na stronie. Znajd¼ nowsz± statystykê a bêdê Ci wdziêczny. Tam s± dane sprzed dwóch lat. Zauwa¿ ¿e chiñszczyzna pojawia siê u nas dopiero w 4 kwartale 2004 i wtedy by³a niezauwa¿alnym marginesem w torcie udzia³ów na rynku. Na pewne rzeczy mo¿na zmkn±æ oczy ale nie zmieni to rzeczywisto¶ci. Dlatego wolê prezentowaæ dane takie jakie s±, gdy¿ z tego mo¿na wyci±gn±æ trafniejsze wnioski.
Reply to
PitLab
U¿ytkownik "HANSON" napisa³:
Biedactwo, jak mi ciebie ¿al.... kup kilka 14MZ, poprawisz statystykê :-) I te ca³e dno lataj±ce chiñskimi Raptorami, T-Rexami, HB
To dziwne, tak wiele u nas nowych mercedesów, bmw, lexsusów i tylko aparatury RC takie kiepskie kupujemy....
Reply to
kojot
Raptor i T-rex to akuarat tajwańskie produkty i to całkiem dobre bynajmniej nie robione za miskę ryżu moje ty BIEDACTWO.. tez mi ciebie żal bo pewnie w domu króluje wystrój w stylu ONE DOLLAR SHOP a sam jezdzisz chinskim Zhonghua na gaz bo tak popierasz tandete.. uaktualnij lepiej swoją strone wiecej pożytku będzie niz z tych zaczepliwych wypocin na forum.
pozdrawiam
>Biedactwo, jak mi ciebie żal.... kup kilka 14MZ, poprawisz statystykę :-) >I te całe dno latające chińskimi Raptorami, T-Rexami, HB > >To dziwne, tak wiele u nas nowych mercedesów, bmw, lexsusów i tylko >aparatury RC takie kiepskie kupujemy.... > > >
Reply to
HANSON
U¿ytkownik "HANSON" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@polnews.pl...
Mylisz sie, Raptor jest juz produkowany w chinach.
Reply to
andropow-onet
U¿ytkownik "HANSON" napisa³:
Taaa, tak samo jak GWS :-))), Adidas to produkty niemieckie, a Fiat Panda to wyrób w³oski,
Zgodnie z zasad± (do której zbyt rzadko siê stosujê) nie dyskutuj z idiot±, bo sprowadzi ciê do swojego poziomu i pokona do¶wiadczeniem, ¿yczê wszystkiego dobrego w Nowym Roku :-).
Nie ustawaj w ¿alu nad moim smutnym losem. To mi³e...
Reply to
kojot
U¿ytkownik "kojot" snipped-for-privacy@post.xxx.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
W Nowym Roku???? :)
Reply to
kyrzi

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.