uaktualnienie strony

Korzystaj±c z okazji - uaktualnienia strony o kilka fotek z M. ¦w. w
Wielkiej Brytanii w klasie F5B i F5D oraz rysunk nowego uk³adu rozstawienia
Kom. Sêdziowskich w F5D - uprzejmie przypominam o i zapraszam do udzia³u w
Mistrzostwach Polski w tych klasach , które to mistrzostwa odbêda sie w
dniach 28-29.08 br. na l±dowisku Morzychna / woj ma³opolskie /
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.