Wykonanie prostego kad?uba - lutowanie

Przygotowuj? zabawk? fizyczn?. W zwi?zki z tym musz? wykona? prosty
kad?ub ?ódki.
Chcia?bym wykona? go z cienkiej blachy. Pol?czenia chcia?bym zlutowa?.
Nie mam ?adnego do?wiadczenia z lutowaniem, dlatego prosz? Was aby?cie
mi powiedzieli, czy jest to wykonalne i jak to zrobi?. Zaznaczam, ?e
dysponuje wy??cznie "normaln?" lutownic?.
Z góry bardzo dzi?kuj?.
Reply to
Patryk Bochenek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.