Lutowanie miedzi

Witam,
czym sie lutuje miedz ?
Chodzi o dobry, przewodzacy lut
ktory by mozna zastosowac w panelu
(kolektorze) slonecznym.
pozdrawiam
pluton
Reply to
pluton
Loading thread data ...
W: news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl Od: Tomek snipped-for-privacy@op.pl By³o:
"Podstawy teoretyczne konwersji energii s³onecznej" (jako¶ tak...)
Poniewa¿ wystêpuj± spore straty w przekazywaniu energii poprzez lut, wiêkszo¶æ kolektorów jest zbudowana ze zgrzanych ze sob± dwóch blach odpowiednio ukszta³towanych w "rurki"...
Reply to
Sławek SWP
Pluton pytał o lutowanie. To po co pisać o niemożliwym w warunkach amatorskich zgrzewaniu. Tomek
Reply to
Tomek
W: news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl Od: Tomek snipped-for-privacy@op.pl By³o:
Masz racjê, nie dopisa³em ca³ej my¶li i takie s± skutki. ;-) Ju¿ dopisujê zakoñczenie.
Reply to
Sławek SWP
W: news:e2sgoc$u01$ snipped-for-privacy@news.onet.pl Od: pluton snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> By³o:
Uformuj z blachy kana³y, którymi bêdzie przep³ywaæ czynnik transportuj±cy energiê, od do³u przylutuj, przyklej czy inaczej przymocuj co¶ co zapewni szczelno¶æ.
___ _____/ \_____ ---------------
Przy takim rozwi±zaniu nie musisz siê martwiæ o du¿± powierzchniê styku blacha-lut-rurka oraz o wysok± przewodno¶æ ciepln± lutu. By³em w warsztacie blacharskim. Za wykonanie takich kana³ów w 16 arkuszach blachy kierownik za¿yczy³ sobie 550z³ do zap³aty, bêdê robi³ sam... ;-) To nie jest drogo ale na rêcznej wyginarce zrobiê to sam w ci±gu jednego dnia...
Reply to
Sławek SWP
A kto powiedzial ze niemozliwym ? Idziesz do warsztatu blacharskiego i tam powinni miec.
J.
Reply to
J.F.
Ja napisałem że niemożliwe jest zgrzewanie blachy miedzianej w warunkach amatorskich. Tak samo jest niemożliwe zgrzewanie blachy miedzianej w warsztacie blacharskim. Jakbyś o zgrzewaniu wiedział więcej niż to że istnieje nie pisałbyś głupot. Podszkol się trochę jak chcesz zabierać głos. Tomek
Reply to
Tomek
Odwrotnie :) rury od dolu.
Moze tak:
SLONKO
| | | v v v ------------- blacha - absorber, plaska X- -X \___/ korytko
X - wzdluz tych linii lutowanie.
pozdrawiam pluton
Reply to
pluton_
W: news:e2sgoc$u01$ snipped-for-privacy@news.onet.pl Od: pluton snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> By³o:
Zerknij tu...
formatting link
Reply to
Sławek SWP

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.