zaproszenie na MP

Wszystkich, którzy chcieli by zapoznaæ siê z najnowszymi osi±gniêciami w
dziedzinie latania wyczynowymi szybowcami z nap. elektrycznym oraz
konkurencj± wy¶cigu modeli z nap. elektrycznym /pylon/- Zapraszam na zawody
w Morzychnie. Przyjechaæ ka¿dy mo¿e. Istnieje mo¿liwo¶æ skorzystania z
taniego noclegu, tak¿e taniego posi³ku. Najlepszym terminem przyjazdu - jest
sobota - godziny wczesno popo³udniowe. koledzy z £odzi przywioz± napewno co¶
ciekawego do pokazania, a i my te¿ siê czym¶ pochwalimy. Pewnie bêdzie te¿
S³awek Krymyski i jego udoskonalony /27 ogniw/ Pulsar
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
przyjade oczywiście jak co roku
Waldek
Reply to
waldek72
Witam A mo¿na dok³adniej podaæ lokalizacjê zawodów bo w moim atlasie samochodowym nie mam miejscowo¶ci o takiej nazwie :)
Reply to
invalid unparseable
Grzesiek Jermołaj snipped-for-privacy@modelarstwo.org.pl> napisał(a):
nie wiem czy o tą miejscowość chodzi ale chyba tak:
formatting link
Reply to
invalid unparseable
A na naszej stronie której adres poni¿ej jest piêkna mapka - zapraszam uprzejmnie
Reply to
Jerzy
U¿ytkownik Grzesiek Jermo³aj snipped-for-privacy@modelarstwo.org.pl> w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:bhd53s$rvg$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl... | Witam | A mo¿na dok³adniej podaæ lokalizacjê zawodów bo w moim atlasie samochodowym | nie mam miejscowo¶ci o takiej nazwie :)
Cze¶æ, Jerzemu umar³ komputer, wiêc wyja¶niam: Morzychna le¿y na pó³noc od Tarnowa, pomiêdzy miejscowo¶ciami D±browa Tarnowska (droga nr 73) i ¯abno (droga nr 975), ok 4 km od D±browy Tarn. Jad±c od strony D±browy Tarn. skrêt na Wojnicz (w drogê 975) powoli przejechaæ przez Morzychnê, wraz z tablic± koniec miejscowo¶ci Morzychna stoj± jeszcze pocz±tek miejscowo¶ci Odporyszów i Sieradza. W tym miejscu jest kamienista droga w prawo (na pó³noc) prowadz±ca wprost na lotnisko, pod hangary. Jad±c od Krakowa mo¿na w miejscowo¶ci Wojnicz skrêciæ w lewo w drogê 975 na D±browê Tarnowsk±. powy¿szy opis odwróciæ (po przejechaniu Odporyszowa skrêciæ w lewo). Z Rzeszowa, Kielc czy po³udnia najpro¶ciej dojechaæ do D±browy Tarn. i dalej jak na wstêpie. obrazek - mapa- powinien byæ tu:
formatting link
ramowy tu :
formatting link
z lotniska w czasie poprzedniej imprezy tu:
formatting link
s³u¿ê ew. dalszymi wyja¶nieniami. Renart
Reply to
Renart
U¿ytkownik Jerzy snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:bhdhmu$2jmj$ snipped-for-privacy@arrakis.solutions.net.pl... | A na naszej stronie której adres poni¿ej jest piêkna mapka - zapraszam | uprzejmnie |
jednak nie umar³ - a mo¿e wskrzeszony zosta³?
pozdr. Renart
Reply to
Renart

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.