EAC i MP F3M

Witam wszystkich
Pod tymi dziwnymi skrótami w nag³ówku kryje siê niesamowita impreza jaka
odbêdzie siê 9 - 10 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim na lotnisku Micha³ków.
Pierwszy raz w Polsce European Acro Cup - Puchar Europy w akrobacji modeli
du¿e skali F3M - czo³ówka europejskich pilotów z Austrii, Niemiec, Czech i
Polski.
Równoczenie rozegrane zostan± I Mistrzostwa Polski w klasie F3M
Tego jeszcze na Polskich lotniskach nie by³o - serdecznie zapraszam
wszystkich
Reply to
ChrisJ
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.