Elkonit ??

Obs³uhujê zgrzewarkê automatyczn±.W elektrody,
w miejscu zgrzewu wci¶niête s± wstawki wykonane
z e l k o n i t u.
-- proszê o gar¶æ informacji o tym materiale,
-- czy jest inny materia³, który mo¿na stosowaæ zamiennie
( równie twardy) w elektrodzie,
-- proszê o informacjê, gdzie mo¿na nabyæ ELKONIT
( najlepiej w formie prêtów o ¶rednicy 10-15 mm).
Szuka³em na Google ale zero info.
Reply to
jurmarek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.